Dostawy opodatkowane VAT marża w nowym JPK_VAT

Gazeta Podatkowa

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). W ewidencji VAT w zakresie podatku należnego podatnik będzie musiał stosować specjalne oznaczenia. Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT, będzie oznaczona MR_UZ.

Dostawy opodatkowane VAT marża w nowym JPK_VAT
Źródło: shutterstock.com

Procedura VAT marża

Zasady szczególnej procedury w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostały określone w art. 120 ustawy o VAT. Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w art. 120 ust. 1 pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

Procedura VAT marża polega na tym, że opodatkowaniu VAT nie podlega cała kwota należna z tytułu sprzedaży towaru, lecz marża stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

» Błędne oznaczenia kodu GTU w nowej strukturze JPK. MF radzi, jak dokonać korekty

Opodatkowanie na zasadzie marży ma zastosowanie dla dostawy tych towarów, które podatnik nabył od:

1) podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, lub

2) podatnika VAT bądź podatnika od wartości dodanej, w sytuacji gdy towary te podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT, lub

3) podatnika VAT, który również korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży, lub

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

W sytuacji gdy podatnik zajmujący się dostawą towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, do tego rodzaju towarów stosuje zarówno procedury szczególne rozliczania podatku VAT, jak i zasady ogólne, ma obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja ta uwzględniać powinna podział w zależności od sposobu opodatkowania. W odniesieniu do tych dostaw, w których podstawą opodatkowania jest marża, ewidencja zawierać musi w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży (art. 120 ust. 15 ustawy o VAT).

Niekiedy podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym. Dotyczy to sytuacji, gdy rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży dla poszczególnych sztuk towarów. Kwestię tę reguluje art. 120 ust. 5 ustawy o VAT.

Nowy plik JPK_VAT

Elementy nowego JPK_VAT określono w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.), które zacznie obowiązywać z dniem 1 października 2020 r. Jak w nim wskazano, ewidencja w zakresie podatku należnego zawierać będzie oznaczenia dotyczące wystąpienia specjalnych procedur wymienionych w § 10 ust. 4 pkt 1-13 tego rozporządzenia.

W części ewidencyjnej nowego JPK_VAT dostawę towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT, będzie należało oznaczyć symbolem MR_UZ.

Z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT udostępnionej na stronie www.podatki.gov.pl wynika, że podatnik w ewidencji sprzedaży będzie rejestrował na podstawie faktycznego dokumentu sprzedaży, z podaniem danych kontrahenta, z opisem procedury (MR_UZ - Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy), podstawę opodatkowania, tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny, i wartość podatku, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku.

Natomiast faktyczną wartość brutto wykaże w polu "SprzedazVAT_Marza" dotyczącym dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

Jak wskazało MF, po stronie zakupu podatnik zaewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu "ZakupVAT_Marza" dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży, zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

W przypadku dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 120 ustawy (MR_UZ), w części deklaracyjnej nie będzie uwzględniać się wartości ujemnej podstawy opodatkowania.

W odniesieniu do przedmiotów kolekcjonerskich, jeżeli podatnik za zgodą naczelnika urzędu skarbowego będzie obliczał różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym, w ewidencji sprzedaży będzie dokonywał zapisów:

  • na podstawie faktycznego dokumentu sprzedaży w polu "SprzedazVAT_Marza" (wpisze wartość brutto z faktury sprzedaży) z podaniem danych kontrahenta, opisem procedury (MR_UZ),
  • na podstawie dokumentu wewnętrznego (oznaczonego "WEW") wykaże podstawę opodatkowania i wartość podatku należnego, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku oraz stosownym oznaczeniem procedury.

W przypadku nabycia towarów (i usług) związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży, zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy o VAT, podatnik po stronie zakupu zaewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu "ZakupVAT_Marza". Natomiast nadwyżkę wartości nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich z poprzedniego okresu rozliczeniowego, o której mowa w art. 120 ust. 7 ustawy o VAT, podatnik zaewidencjonuje na podstawie dowodu wewnętrznego.

Ponadto podatnik będzie zobowiązany w polu P_64 podać "1" w części deklaracyjnej nowego JPK_VAT z uwagi na to, że dokonał sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży.

MF w broszurze dotyczącej struktury JPK_VAT przedstawiło m.in. sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy:


Sposób ujęcia w ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M/JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 2020-08-31

Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATVAT