Do 15 września należy zapłacić drugą ratę podatku od środków transportowych

Ewelina Czechowicz

Podatek od środków transportowych to jeden z lokalnych podatków, które uiszczane są w urzędzie gminy. Daninę zobowiązani są uiścić posiadacze m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep czy autobusów. Do 15 września należy zapłacić drugą ratę podatku, jeżeli posiadacz samochodu zdecydował się uiszczać go w ratach.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych to zarówno obowiązek zapłaty podatku jak i złożenia określonych deklaracji.

Regulacje dotyczące podatku od środków transportowych ustawodawca umieścił w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z treścią,  art. 9 ust. 1 nakłada  się obowiązek podatkowy na osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji nie ma znaczenia dzień nabycia danego środka transportowego – decydujący jest moment zarejestrowania – dopiero z tą chwilą powstaje obowiązek podatkowy.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 - PIT.pl

Deklaracja na podatek od środków transportowych i płatność podatku – ważne terminy

Podmioty, na których ciąży obowiązek w zakresie podatku od środków transportowych są obowiązane w terminie do dnia 15 lutego składać właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (deklaracja DT-1 oraz DT-1/A jako załącznik do deklaracji DT-1). Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025). Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego danego roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Do 15 września należy zapłacić drugą ratę podatku od środków transportowych

Źródło: Shutterstock

Zapłata podatku od środków 

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych jest (co do zasady) płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Zasada ta dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał wcześniej niż w lutym danego roku.

Natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku – II rata

2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Stąd posiadacze samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep czy autobusów powinni pamiętać o zapłacie podatku w terminie. 

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 - PIT.pl

Wysokość podatku od środków transportowych

Stawki maksymalne w przypadku podatku od środków transportowych w 2023 roku wynoszą:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,

- powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 2042,19 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2382,52 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej, lub wyższej niż 12 ton:

- do 36 ton włącznie – 3012,13 zł,

- powyżej 36 ton – 3897,01 zł.

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- do 36 ton włącznie – 2382,52 zł,

- powyżej 36 ton – 3012,13 zł.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł,

 

- równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł.

MF podało stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok — PIT.pl

 

Podatki 2023