Wnioski o postojowe za marzec - maj w lipcu. Czy można złożyć jeszcze wnioski o zaległe postojowe?

Iwona Maczalska

Wnioski o świadczenie postojowe można składać do ZUS w terminie do trzech miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii. Niestety dotrzymanie tego terminu jak się okazuje, nie jest jedyny warunkiem, by uzyskać postojowe. Choć termin na składanie wniosków jeszcze nie minął, to wielu przedsiębiorców żali się, że ich wnioski za marzec, kwiecień i maj zostały odrzucone. 

» Świadczenie postojowe również dla przedsiębiorców z umową o pracę

Przepisy Tarczy antykryzysowej zwanej Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) jasno określają, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie świadczenia postojowego minie po upływie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii (art. 15zs pkt. 7). Przepis ten może niekiedy wprowadzić przedsiębiorców w błąd, bowiem sam termin składania wniosków nie jest kluczowy dla wydania pozytywnej decyzji ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

» Nowy wniosek RSP-CZ dotyczący świadczenia postojowego. Zmiany Tarczy 4.0

Luki w prawie nie pozwolają na wnioskowanie o postojowe wstecz

Choć przepisy ustawy antykryzysowej dają płatnikom dłuższy czas na składanie wniosków o świadczenie postojowe, bo aż 3 miesiące od dnia odwołania stanu epidemii w Polsce, to termin ten nie jest jedynym warunkiem decydującym o przyznaniu postojowego. Jak się bowiem okazuje podstawą uzyskania świadczenia jest uzyskanie 15% spadku przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. I właśnie ten przychód uzyskany ,,w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku" pełni tu kluczową rolę. Przepisy Tarczy antykryzysowej mówią wprost, że ,,Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

  1. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
  2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."*

*Art. 15zq pkt.4 Ustawy antykryzysowej Dz.U. 2020 poz. 568

Kluczowe znaczenie ma zatem ,,miesiąc złożenia wniosku”, a nie konkretny miesiąc w roku. Dla przedsiębiorców oznacza to, że osoby, które zwlekały ze złożeniem wniosku o świadczenie postojowe za marzec, kwiecień i maj 2020 roku nie będą miały już takiej możliwości. 15% spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mówią przepisy Tarczy aktualnie dotyczyć będą miesiąca czerwca, w którym powinien wystąpić 15% spadek przychodów w stosunku do przychodów z maja.

Przedsiębiorcy nie mają zatem możliwości złożenia wniosku w lipcu, w którym uwzględnią spadek przychodów występujący np. kwietniu w stosunku do miesiąca marca.

Aktualnie możliwości złożenia wniosku za marzec, kwiecień i maj nie daje sam system PUE. Przyjmuje on wyłącznie wnioski lipcowe (wykazujące spadek przychodu w czerwcu w stosunku do maja) i nie pozwala na złożenie wniosku wstecz, za miesiące poprzednie.

Wniosek RSP-DK o kolejne postojowe - pamiętaj o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć informację, że ,,kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.”. W przypadku samego wnioskowania o kolejne postojowe – termin otrzymania świadczenia pozostaje bez znaczenia. Nawet jeśli przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze wypłaty postojowego np. za miesiąc marzec – ostateczny termin wnioskowania o postojowe za kwiecień minął z końcem miesiąca maja. Dlatego tak ważne jest terminowe składanie wniosku o świadczenie postojowe, pomimo braku wypłaty za miesiące poprzednie.

Wniosek o postojowe wypłacany maksymalnie 3 razy

Świadczenie postojowe nie jest świadczeniem jednorazowym. Ustawodawca umożliwił wypłatę świadczenia postojowego trzy razy. Pojawia się jednak pytanie, czy wnioski o kontynuację świadczenia postojowego należy składać miesiąc po miesiącu? Odpowiedzi na to pytanie uzyskaliśmy na infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak twierdzi ZUS, kluczowy w kwestii kontynuacji postojowego jest brak wymogu uzyskania 15% spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W przypadku wniosków o kontynuację świadczenia postojowego wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawnie. Przedsiębiorca nie musi zatem wnioskować o kontynuację postojowego miesiąc po miesiącu. Może zrobić to w dowolnym miesiącu – liczy się jednak złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna nie uległa poprawie - w stosunku do miesiąca złożenia pierwszego wniosku o przyznanie postojowego.

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce