Co trzeba zapłacić do 15 września 2020 r.?

Ewelina Czechowicz

Zbliża się termin zapłaty podatków lokalnych lub ich rat. 15 września 2020 r., to  data  do której trzeba opłacić wiele podatków. Poniżej przypominamy podatki, których raty lub zaliczki trzeba opłacić w  tym terminie.

15 września to data, którą ustawodawca wybrał jako termin zapłaty wielu podatków lokalnych. Zaliczka na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej, rata podatku od środków transportowych, rata podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych. Co trzeba zapłacić do 15 września?

Do 15 września 2020 r. trzeba zapłacić m.in.:

Zaliczkę na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za wrzesień

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca. Zapłata podatku następuje na  rachunek właściwego urzędu gminy.

15 września 2020 r. to również termin zapłaty II rata podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 lutego i do 15 września każdego roku podatkowego. Podatek trzeba zapłacić, jeśli obowiązek podatkowy powstał do dnia 1 lutego roku podatkowego.

15 września 2020 r. to również dzień, kiedy ratę podatku rolnego muszą opłacić osoby   i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na konto bankowe właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

15 września 2020 r, to też dzień zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego do którego są zobowiązane osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, gruntów lub lasów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Inne podatkiNieruchomości