Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

CIT za 2018 r. - złóż na nowych wersjach deklaracji. Druki na podatek dochodowy osób prawnych

Piotr Szulczewski 28.01.2019 09:27 (aktualizacja: )

Opublikowano już wzory deklaracji obowiązujące w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. Zmiany oprócz charakteru dostosowawczego wynikają również z nowelizacji przepisów i ustalenia limitów działalności w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu podatnika. Nowelizacja wynika też ze zmian w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego.

Próby podpisu sprawozdania po terminie

Nowe wersje deklaracji obowiązujących do tej pory obejmują:

  • CIT-8 (wersja nr 27),
  • CIT-8AB (wersja nr 2),
  • CIT-8/O (wersja nr 14),
  • CIT/BR (wersja nr 5),
  • CIT/MIT (wersja nr 2),
  • CIT/8S (wersja nr 2),
  • CIT/8SP (wersja nr 2)
  • CIT/PGK (wersja nr 2).

Pobierz wybrane wzory deklaracji CIT- najnowsze wersje druków CIT będą dostępne po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

Co się zmienia w deklaracjach CIT za 2018 r.?

Zmiany te wynikają m.in. z rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) i ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1669).

Będą nowe formularze CIT-NZ i PIT-NZ

W 2018 r. zastosowano zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT dochodów podatników uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu na terenie określonym w tej decyzji. Zmieniają się też skutki podatkowe uchylenia decyzji o wsparciu lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE na podstawie zezwolenia, które skutkują obowiązkiem zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z uchylonej decyzji o wsparciu lub z cofniętego zezwolenia. Obie powyższe nowelizacje wpływają na informacje wykazywane w formularzach CIT/8S i CIT/8SP. Formularze:

  • zawierają dane dotyczące wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, pozwalające na ustalenie dopuszczalnej pomocy publicznej oraz dane pozwalające na ustalenie wielkości zwolnienia podatkowego w podatku CIT z tytułu prowadzonej działalności na terenie SSE i na terenie określonym decyzją o wsparciu.
  • pozwolą obecnie na monitorowanie wykorzystywanej przez przedsiębiorców prowadzących na terenie SSE i na terenie objętym decyzją o wsparciu, pomocy publicznej, w szczególności pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem rozporządzenia do formularzy CIT-8, CIT-8/O i CIT/PGK mają charakter dostosowawczy, wynikający z wprowadzonej do formularzy CIT/8S i CIT/8SP nowej podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego, tj. decyzji o wsparciu. Dodatkowo zmianie porządkowej ulega również numeracja kolejnych pozycji w formularzach

Zmiany wprowadzone przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniają natomiast nomenklaturę pojęć w zakresie badań naukowych poprzez wprowadzenie badań aplikacyjnych, które zastąpiły badania stosowane i przemysłowe.

Dodatkowo w zakresie formularza CIT-8 i CIT-8AB wprowadza się zmiany co do zasad deklarowania wpłat podatku minimalnego od nieruchomości - podatnik nie dokonuje dwóch płatności: raz należnego podatku minimalnego, a następnie podatku należnego pomniejszonego o tzw. należny podatek minimalny.

Właściwe wersje deklaracji CIT do zastosowania w rozliczeniach z roku 2018

Nowe, objęte rozporządzeniem wzory deklaracji CIT stosować należy do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r. Wykorzystywać ich nie należy, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wprowadzającego nowe deklaracje zostały one złożone na formularzach dotychczasowych, w konsekwencji nie trzeba korygować rozliczeń CIT. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed tym dniem.

Natomiast podatnicy, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r. do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

CITRozliczenie roczne