CIT 9%, czyli kolejne zachęty i nowe problemy dla przedsiębiorców

Robert Nogacki

Rząd dokonuje kolejnych zmian w podatkach, które mają zachęcić do prowadzenia biznesu. Planowane jest przede wszystkim uregulowanie opodatkowania kryptowalut, preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej oraz wprowadzenie niższej, dziewięcioprocentowej stawki CIT dla małych przedsiębiorstw. Ta ostatnia zmiana była zapowiadana od dawna i wydawało się, że może przynieść duże korzyści spółkom kapitałowym. Jednak może się okazać, że z nowych regulacji skorzysta niewielu.

Jak jest obecnie

Obecnie podatnicy CIT płacą co do zasady 19% podatku. Przewidziana jest także niższa stawka 15%, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność oraz tacy, których przychody brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1 200 000 EUR.

Stawki CIT są stosunkowo wysokie, przez co mali przedsiębiorcy nie chcą prowadzić działalności w oparciu o spółki kapitałowe. Te bowiem wprawdzie lepiej chronią majątek wspólników, jednak wiążą się z podwójnym opodatkowaniem – CIT od dochodu spółki i PIT od wypłacanych dywidend. Ministerstwo Finansów zapewnia, że zdaje sobie sprawę z tych problemów. Stąd proponowane zmiany, które – zgodnie z deklaracjami – mają na celu zwiększenie przedsiębiorczości w Polsce.

Niższy podatek, ale nie dla wszystkich

Stąd nowy pomysł Ministerstwa – niższa, 9% stawka podatku CIT. Zgodnie ze zmianami do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z preferencyjnej stawki skorzysta jednak tylko niewielka część podatników. Uchwalone regulacje mają zapewnić niższe opodatkowanie tylko tych przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym osiągną przychody nie wyższe niż 1 200 000 EUR. Tym samym preferencja będzie dotyczyła tylko małych podatników, którzy już teraz mogą korzystać z preferencyjnej stawki wynoszącej 15%.

W pierwszej wersji nowelizacji preferencyjna stawka podatku miała objąć tylko te przedsiębiorstwa, które wykazują zyskowność (rozumianą jako relacja dochodu do przychodu) nie wyższą niż 33%. Niższy podatek miał nie obejmować podatkowych grup kapitałowych, i to niezależnie od ich wielkości. Na szczęście, za sprawą krytyki tych zapisów przez pozarządowe organizacje, rząd wycofał się z wprowadzenia tych ograniczeń.

Pozostawiono jednak ograniczenie odnoszące się do źródeł przychodów. I tak, stawka 9% nie będzie dotyczyła opodatkowania dochodów osiąganych z zysków kapitałowych, czyli m.in. dywidend. Przychody z tego źródła pozostaną opodatkowane zryczałtowaną 19% stawką CIT.

Rząd przewidział, że ze stawki 9% mogliby chcieć skorzystać przedsiębiorcy prowadzający obecnie jednoosobową działalność gospodarczą, a którym przepisy zmieniające do PIT stawki podatku dochodowego nie obniżały. Tym samym, aby ograniczyć proceder hurtowego zakładania spółek z o.o. przez przedsiębiorców, przewidziano w ustawie zmieniającej, że stawka 9% nie będzie miała zastosowania m.in. do tych spółek, które powstały w wyniku:

  1. przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową,
  2. przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową,
  3. wniesienia do spółki przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ składników majątkowych przedsiębiorstwa (zarówno przez osobę fizyczną, jak i przez spółkę osobową),
  4. wniesienie do spółki – w ciągu roku od jej utworzenia lub w roku następnym – przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ składników majątkowych przedsiębiorstwa (zarówno przez osobę fizyczną, jak i przez spółkę osobową).

Jeśli chodzi o wniesienie przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ składników majątkowych przedsiębiorstwa, ograniczenie dotyczy sytuacji, w której wkład wnoszony jest również przez inną spółkę kapitałową oraz gdy wartość wnoszonych składników przekracza równowartość 10 000 EUR.

Ustawodawcy nie umknął również scenariusz, w którym z 9% CIT mogą chcieć skorzystać obecnie funkcjonujące spółki, w drodze sztucznego obniżenia swoich przychodów, m.in. poprzez wyprowadzenie części działalności przygodowej do innych spółek. Tym samym, przepisy nie będą miały zastosowania również do tych spółek, które postanowiły wyzbyć się majątku w celu obniżenia – do wymaganego ustawą minimum – poziomu przychodów w drodze:

  1. podziału spółki,
  2. wniesienia tytułem wkładu do innego podmiotu przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo składnika majątkowego tego przedsiębiorstwa.

W efekcie, ze stawki 9% będą mogli skorzystać tak naprawdę tylko ci, którzy rozpoczynają biznes i jako kapitał wniosą wkłady gotówkowe (byle nie przekraczające równowartości 10 000 EUR, aby uniknąć konieczności tłumaczenia się ze źródła pochodzenia tak utworzonego kapitału).

Ocena regulacji

Taka konstrukcja nowelizacji mocno zawęża zastosowanie i potencjalne korzyści wynikające z wprowadzenia omawianych regulacji.

Niemniej, wprowadzenie stawki 9% podatku CIT będzie bez wątpienia dużym ułatwieniem w rozpoczynaniu swojej przygody z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zakładane ograniczenia zastosowania tej preferencji mocno jednak zredukują jej praktyczne znaczenie.

Co istotne, dla podatników PIT podobnych regulacji nie przewidziano – ci zapłacą podatek w dotychczasowej wysokości. Zdaniem rządu mają oni wystarczająco dużo możliwości wyboru sposobów opodatkowania i nie potrzebują kolejnych zachęt.

CIT