CIT 2023 - lista planowanych zmian

Redakcja PIT.pl

Dnia 25 sierpnia 2022 r. skierowano do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. O planowanych zmianach pisaliśmy już na początku lipca, jednak ustawodawca postanowił zmodyfikować niektóre założenia projektu. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze projektowane zmiany.

Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym:

 • zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym do 31 grudnia 2023 roku,
 • podniesienie do 2% (z dotychczasowego 1%), wskaźnika rentowności, poniżej którego na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku oraz zmiana metodologii jego wyliczania,
 • wprowadzenie dobrowolnej, alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania,
 • wyłączenie z podatku minimalnego części podmiotów (m.in. małych podatników, podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji, spółki komunalne).

 

CIT zmiany

Źródło: shutterstock

Zmiany w zakresie dokumentowania tzw. transakcji rajowych:

 • zmiana progów istotności: do 500 tys. zł (próg podstawowy) oraz 2,5 mln zł (transakcje finansowe),
 • uchylenie obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych,

Zmiany w estońskim CIT:

 • modyfikacje dot. sposobu określania dochodu z wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania majątku na cele działalności gospodarczej i inne cele,
 • doprecyzowania terminu zawiadomienia o wyborze opodatkowania estońskim CIT (ZAW-RD) – do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem,
 • dookreślenie warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej,
 • dookreślenie terminu na zapłatę podatku od dochodu z przekształcenia, ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto oraz terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat,
 • zmiana przepisów dot. warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Dotyczy wydatków ponoszonych przez podatnika na zatrudnienie osób fizycznych na podstawie umowy innej niż o pracę.

Zmiana przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC):

 • zmiany w zakresie sposobu wyliczania różnicy pomiędzy podatkiem faktycznie zapłaconym przez CFC a podatkiem, który byłby zapłacony przez polskiego podatnika,
 • doprecyzowanie przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku,
 • doprecyzowanie definicji jednostki zależnej.

Zmiany dotyczące opodatkowania tzw. przerzucania dochodów:

 • doprecyzowanie pojęć i definicji,
 • doprecyzowanie, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty uznane za przerzucane dochody jest podmiot będący nierezydentem,
 • doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany i warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
 • uproszczenie warunku preferencyjnego opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego (ma dotyczyć przychodu podmiotu powiązanego z określonej należności, a nie wszystkich dochodów).

Zmiany w podatku u źródła:

 • wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla płatników w kontekście oświadczeń złożonych w 2022 roku - wydłużenie terminów względem należności wypłaconych w 2022 roku,
 • wydłużenie ważności oświadczenia pierwotnego do końca roku i oświadczenia następczego do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego,
 • złagodzenie warunku niepobierania przez płatnika WHT w zakresie opodatkowania odsetek i dyskonta od niektórych obligacji.

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych:

 • wyłączenie z zakresu ograniczeń dot. finansowania pozyskanego od podmiotu powiązanego na transakcje kapitałowe finansowania udzielonego przez banki lub SKOKi, mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG,
 • wyłączenie stosowania ww. ograniczenia w przypadkach finansowania udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub OPiO w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem,
 • doprecyzowanie kwoty podlegającej rozliczeniu w kosztach podatkowych – odliczeni ma podlegać wyższa kwota (3 mln zł lub 30% EBITDA),

Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie:

 • całkowite uchylenie przepisów z uwagi na liczne wątpliwości i ich przewidywany negatywny wpływ na działalność grup kapitałowych, jak również niepewną sytuację gospodarczą związaną z wojną w Ukrainie.

Zmiany dotyczące polskiej spółki holdingowej:

 • doprecyzowanie przepisów w zakresie okresu, w którym mają być spełnione warunki konieczne do skorzystania ze zwolnienia z CIT dywidendy lub zysków ze zbycia udziałów,
 • rozszerzenie katalogu form prawnych spółki holdingowej o prostą spółkę akcyjną,
 • przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia dywidendowego,
 • zmiana definicji spółki zależnej (usunięcie warunku braku posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach, posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz korzystania ze zwolnienia w ramach SSE lub PSI),
 • zwolnienie z podatku całości dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową, zamiast 95%,
 • dodano przepisy wyłączające płatnika od obowiązku poboru podatku u źródła.

Zmiana dotyczą terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego:

wydłużenie podatnikom CIT termin do przesłania JPK za 2024 roku, w sytuacji wcześniejszego zakończenia roku podatkowego.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury rozliczania strat przez spółki tworzące PGK:

 • przepis art. 69b ustawie z 29 października 2021 r. (Polski Ład 1) będzie mógł być zastosowany do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK.

Zmiana przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (Ordynacja podatkowa):

 • zmiana dodaje wyjątek, zgodnie z którym podmiot w sytuacji transakcji kontrolowanych z tzw. rajami podatkowymi, będzie zobowiązany, po spełnieniu warunków określonych w Ordynacji podatkowej oraz ustawach o podatkach dochodowych, do złożenia informacji ORD-U oraz informacji TPR.

Inne:

 • uproszczenie zwrotu podatku od przychodów z budynków, poprzez nienakładanie obowiązku wydawania decyzji o zwrocie podatku w przypadku braku wątpliwości co do wartości zwrotu (regulacje dotyczą procedury zwrotu podatku wniosków złożonych od 1 stycznia 2023 r.
 • uproszczenie przepisów o uldze na złe długi (rezygnacja z załącznika do CIT-8),
 • wydłużenie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku,
 • utrzymanie stawek VAT na poziomie 8% i 23%,
 • doprecyzowanie przepisu o terminie  dot. przesłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

 Remigiusz Fijak - Partner Associate

 

Jagoda Trela – Partner Zarządzająca

CIT