Bez PIT od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu i przeznaczonego na cele prywatne

Ewelina Czechowicz

Dyrektor KIS wskazał, że podatnik nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, przeznaczonego na cele prywatne. (interpretacja indywidualna  z dnia 30 kwietnia 2021 r. nr  0115-KDIT3.4011.131.2021.2.KR)

Stan faktyczny

Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę, Wnioskodawczyni która przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym i rozlicza zaliczki na podatek dochodowy w tej formie. Nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni prowadzi praktykę lekarską, a samochód wykorzystuje do dojazdów do miejsc świadczenia usług medycznych. W 2016 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego. Umowa była zawarta na okres 47 miesięcy. Umowa dotyczyła samochodu osobowego, który Wnioskodawczyni wykorzystuje w celu świadczenia usług. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać samochód w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu wykupu samochodu. Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku wyraźnie podkreśliła, że samochód będący przedmiotem wniosku od momentu wykupu po zakończeniu umowy leasingu jest używany wyłącznie w celach prywatnych, natomiast faktura potwierdzająca wykup nigdy nie została ujęta w prowadzonej działalności gospodarczej.

Bez PIT od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu

Źródło:shutterstock

Pytanie Wnioskodawcy

Czy w przypadku sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu i przeznaczonego na cele prywatne (Wnioskodawczyni nie wprowadziła faktury wykupowej do kosztów podatkowych ani nie wprowadziła samochodu do środków trwałych działalności) po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie wystąpi przychód podatkowy?

PIT od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu i przeznaczonego na cele prywatne

Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dyrektor KIS uznał, że 

samochód wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego nie będzie stanowił składnika majątku firmy, wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej.

Sprzedaż tego samochodu należy rozpatrywać  pod kątem możliwości powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu osobowego będzie miało miejsce - tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykup z leasingu).

 

Auto firmowePłatnik PITOdliczenia w PITPrzychody