Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Będzie nowy druk ZUS DRA i ZUS RCA oraz kody ubezpieczeniowe

Katarzyna Sudaj

Dzisiaj tj. 4 grudnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

W związku z planami wprowadzenia małego ZUS plus konieczne okazało się wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania wzorów dokumentów ubezpieczeniowych stanowiących załączniki do. rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą oraz dostosowanie kodów tytułu ubezpieczenia.

Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych wynikają z konieczności przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi, dodatkowych danych dotyczących uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz formy opodatkowania obowiązującej w ubiegłym roku kalendarzowym.

W imiennym raporcie cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne - o symbolu ZUS RCA cz. II (zmieniany zał. nr 13) oraz w deklaracji rozliczeniowej cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie - o symbolu ZUS DRA cz. II (zmieniany zał. nr 18) dodano:

  1. w bloku III. pole 03. Dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy;
  2. nowy blok IV. Forma opodatkowania obowiązująca w ubiegłym roku kalendarzowym oraz przychód i dochód - w bloku tym uwzględnione zostały pola do wykazania formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych), z jakiej przedsiębiorca korzystał w ubiegłym roku kalendarzowym, oraz pola do wykazania przychodu i dochodu osi |gn "rtego w okresie korzystania z danej formy opodatkowania.

W załączniku nr 24 do rozporządzenia w części I. „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1. „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” nadano nowe brzmienie opisowi kodów:

  1. 05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu;
  2. 05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu.

Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2020 roku.

ZUSNiski ZUS