Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ARiMR: Pomoc dla sprzedawców chryzantem - wysokość oraz warunki

Iwona Maczalska

Producenci oraz sprzedawcy chryzantem, którzy w związku z zamknięciem cmentarzy ponieśli straty finansowe, będą mogli liczyć na pomoc z Państwowego Skupu Chryzantem. ARiMR podała wysokość pomocy oraz warunki niezbędne do jej uzyskania.

Rząd na ostatnią chwilę 30 listopada ogłosił, że w związku ze wzrostem zachorowania na COVID-19, podczas tegorocznego Święta Wszystkich Świętych wszystkie cmentarze będą zamknięte. Obostrzenie dotyczyło nie tylko dnia 1 listopada. Cmentarze pozostały zamknięte również 31 października i 2 listopada, co spowodowało duże straty finansowe w szczególności dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży chryzantem. Aby wesprzeć przedsiębiorców rząd obiecał pomoc – skup chryzantem przez tzw. Państwowy Skup Chryzantem. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdradziła kwoty oraz warunki pomocy. 

COVID - pomoc dla sprzedawców chryzantem

Źródło: shutterstock

Państwowy Skup Chryzantem nie dla każdego sprzedawcy

Znamy szczegóły ubiegania się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak informuje Agencja pomoc będzie przyznawana posiadaczowi co najmniej:

  1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub,
  2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

To jednak nie wszystko. Jak informuje ARiMR na swojej stronie internetowej ,, O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku  spowodowanymi epidemią COVID-19”.

Odbiór chryzantem przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego

ARiMR informuje, że odbioru chryzantem będą dokonywały organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, które będą zgłaszały chęć odbioru kwiatów. Jak informuje ARiMR ,, Przy przekazywaniu chryzantem posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie odbioru chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez ww. podmioty i instytucje. Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady (…)”.

Państwowy Skup Chryzantem - jaka wysokość pomocy?

Przedsiębiorca mający w posiadaniu kwiaty do dnia 30 listopada zobowiązany będzie do złożenia u kierownika biura powiatowego Agencji potwierdzenia odbioru liczby chryzantem. Wysokość pomocy dla przedsiębiorcy ustalana będzie w wysokości iloczynu liczby oddanych chryzantem oraz stawki pomocy. Przy czym stawka za chryzantemę doniczkową wynosić będzie 20 zł, natomiast za chryzantemę ciętą 3 zł za sztukę.

Jak deklaruje ARiMR ,, Pomoc zostanie wypłacona pomoc w terminie do dnia 31.12.2020 r.”.

Wnioski  o pomoc dla sprzedawców chryzantem od 6 listopada

Sprzedawcy i producenci chryzantem zainteresowani uzyskaniem pomocy będą mogli o nią wnioskować już od 6 listopada. Aby otrzymać pomoc przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia kompletnego wniosku, w którym zadeklaruje liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie mógł sprzedać w związku z zamknięciem cmentarzy w dniach 31 października – 2 listopada.

Wypełniony wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Wzór wniosku można pobrać tutaj lub na stronie arimr.gov.pl.

Wniosek - pomoc dla sprzedawcy chryzantem

Źródło: arimr.gov.pl

Wnioski można składać zarówno za pośrednictwem platformy ePUAP, jak i w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego. Przedsiębiorcy będą mogli składać dokumenty korzystając również z tzw. wrzutni w placówkach ARiMR.

 

/ na podstawie arimr.gov.pl

Koronawirus w Polsce