40 zł świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania uchodźcy. Dla kogo i na jakich zasadach?

Iwona Maczalska

Weszło w życie rozporządzenie dotyczące udzielania świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Komu, w jakiej wysokości oraz na jakich zasadach będzie przysługiwało świadczenie?

Nowy wzór wniosku o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. Potrzebny PESEL

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 605). W myśl rozporządzenia osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 40 zł dziennie. Kto może ubiegać się o dodatek i na jakich zasadach?

40 zł dodatku z tytułu zapewnienia zakwaterowania uchodźcy

Źródło: shutterstock

40 zł dodatku na osobę czy na rodzinę?

Wątpliwości budzi kwestia tego, czy świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł uzależnione jest od liczby uchodźców, którym zagwarantowano zakwaterowanie, czy może jest to stała kwota wypłacana z tytułu udzielonej pomocy. W myśl § 2. 1. wspomnianego rozporządzenia ,,wysokość świadczenia, o którym mowa w § 1, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie”.

Oznacza to, że wypłacane świadczenie pieniężne będzie tym większe, im więcej osób przyjmiemy pod swój dach.

Przykład:

Pani Katarzyna zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie dla 4 osobowej rodziny. Wysokość świadczenia w jej przypadku wyniesie 160 zł dziennie (40 zł x 4 osoby = 160 zł dziennie)

 

» Pomoc urzędów pracy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Świadczenie pieniężne maksymalnie na 60 dni, wypłacane z dołu

Wprowadzone nowe świadczenie pieniężne nie jest przyznawane na stałe. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, aby uzyskać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek. To jednak nie wszystko. Świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż przez 60 dni, i wypłacone zostanie z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Rozporządzenie nie zawiera ograniczeń dotyczących osób, które mogą ubiegać się o wsparcie. Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Rozporządzenie precyzuje jednak, że gmina będzie miała prawo do uzależnienia przyznania lub wypłaty świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz stwierdzi się podanie nieprawdy we wniosku – świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało.

Wniosek tylko w gminie

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek w swojej gminie.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Wzór wniosku można pobrać poniżej:

Wniosek

Źródło: rcl.gov

Wniosek 2

Źródło: rcl.gov

Rozporządzenie wchodzi w życie 16 marca.

Pomoc Ukraina