Podatek dochodowy przy zawieszonej działalności

Łukasz Wieszczeczyński

Podatnik, o w okresie zawieszenia działalności jest zwolniony w zakresie tej działalności, z obowiązku obliczania zaliczki na podatek za okres objęty zawieszeniem. Oznacza to, że jeśli na podatniku ciążył obowiązek zapłaty zaliczki na okres sprzed zawieszenia – to po złożeniu CEiDG-1 lub KRS-Z62 należy wpłacić zaliczki za ten okres poprzedni.

Odpowiednio tę samą zasadę stosuje się u podatników rozliczających się miesięcznie, kwartalnie, rozliczających się ryczałtem, liniowo, kartą podatkową, a także tych, którzy w trakcie roku przyjęli uproszczone formy rozliczania podatku (zaliczka miesięczna w wysokości 1/12 podatku za rok poprzedni).

Wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej nie płaci zaliczek z tytułu działalności spółki pod warunkiem, że złoży zawiadomienie do właściwego wspólnikowi urzędu skarbowego w tej sprawie. Zawiadomienie musi złożyć nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie działalności obowiązkowe jest natomiast składanie rocznych deklaracji podatkowych PIT lub CIT, wypełnianie funkcji płatnika, jakie dotyczą okresu sprzed zawieszenia i czasu zawieszenia działalności. Obowiązkowym jest również obliczenie i zapłata podatku rocznego z tytułu zawieszonej działalności gospodarczej. Zatem należy w deklaracji podatkowej deklarować czynności generujące przychód i koszty i zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu.

W przypadku, gdyby odwieszenie działalności odbyło się w tym samym roku, w którym doszło do uzyskania przychodów, wówczas obowiązkiem przedsiębiorcy jest uregulować zaliczki na podatek za okres

Zawieszenie działalności nie zmusza do rozliczenia podatku od majątku trwałego firmy (środków trwałych, wyposażenia). W okresie zawieszenia nie może być on wykorzystywany prywatnie przez właściciela. Pozostaje on własnością związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku kontroli i stwierdzenia że majątek firmy jest wykorzystywany w sposób niezwiązany z prowadzoną działalnością – poniesione wcześniej koszty zostaną wykreślone z kosztów uzyskania przychodów. W przypadku środków trwałych warunek ten nie będzie obowiązywał, gdyż brak jest warunku korzystania z niego wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie wydłuża okres amortyzacji składników majątku wykorzystywanego do celów prowadzenia działalności. Środki trwałe nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności. Brak przychodów w miesiącu zawieszenia i jednocześnie ostatni odpis powoduje, że podatnik za dany okres wykazać może w rocznym rozliczeniu stratę podatkową. Po dowieszeniu działalności – możliwa jest kontynuacja amortyzacji.

Przedsiębiorca może przekazać w okresie zawieszenia majątek firmowy na cele prywatne, rozliczając z tego tytułu podatek VAT. Sprzedaż takiego majątku w okresie 6 lat, licząc od końca miesiąca jego przekazania rozliczyć należy jako sprzedaż majątku przedsiębiorstwa, a nie sprzedaż prywatna.

W przypadku rozliczenie podatku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po wznowieniu:

  • podatek za pełne okresy zawieszenia należy zapłacić do 20 dnia miesiąca (kwartału) po którym nastąpiło wznowienie,
  • jeżeli wznowienie następuje w ostatnim miesiącu (kwartale) roku – podatek należy rozliczyć i wpłacić do końca stycznia następnego roku,
  • wznowienie następujące w następnych latach – podatek za okres w trakcie roku, w którym się wznawia działalność – opłaca się do dnia złożenia deklaracji za dany rok; podatek należny za okres roku, w którym następuje wznowienie uiszcza się do 20 dnia miesiąca po miesiącu wznowienia.

W przypadku rozliczenia działalności opodatkowanej kartą podatkową możliwe jest zgłoszenie zawieszenia dla celów karty – nie zawieszając jednocześnie działalności gospodarczej w innych rejestrach; zawieszenie obniża wymiar podatku za każdy dzień przerwy o 1/30 wartości podatku ustalonego miesięcznie. Okres przerwy nie może być krótszy niż 10 dni.

 

Zawieszenie działalności a podatek VAT

 

Zawieszanie firmyPodatek PIT