Podatek VAT podczas zawieszenia działalności

Łukasz Wieszczeczyński

Podatnicy, którzy zawiesili działalność, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Obowiązuje ich jednak przymus ewidencjonowania czynności opodatkowanych wykonanych w trakcie zawieszenia oraz wysyłania z tego tytułu plików VAT_JPK. Przepisy nie mówią również o tym, by zawieszenie ograniczyło obowiązek wysyłania tych plików za okresy, w których nie prowadzone są żadne czynności opodatkowane lub nie ma nabyć towarów lub usług – w efekcie należy takie pliki wysyłać również z zerowymi kwotami.

Jeżeli przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub nie wznowi jej w tym okresie – zostanie on automatycznie wyrejestrowany jako podatnik VAT. Po tym zdarzeniu obowiązki podatkowe VAT, w tym w zakresie JPK_VAT, nie występują.

Przedsiębiorca zawieszając działalność gospodarczą nie ma obowiązku sporządzać spisu z natury przygotowywanego w związku z likwidacją działalności. Zawieszenie działalności pozwala również na nieprowadzenie czynności opodatkowanych bez obowiązku rozliczenia VAT od majątku firmowego przez okres ponad 10 miesięcy. Jeżeli bowiem podatnik będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy, wówczas musi dokonać spisu i opodatkować majątek. Sytuacja ta jednak nie dotyczy podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej nawet, jeśli brak czynności opodatkowanych trwa dłużej.

Zawieszając działalność należy jednak mieć na względzie, że może dojść do utraty statusu podatnika VAT, gdy zawieszenie nastąpi na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. W takim wypadku bowiem organy skarbowe wykreślają z urzędu podatnika z rejestru VAT. Tym niemniej, gdy czynności opodatkowane będą wykonywane w okresie zawieszenia podatnik nie utraci statusu dla celów VAT pod warunkiem, że zawiadomi organ podatkowy o takich czynnościach przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo przed dniem rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Wykreślenie z rejestru VAT nie zmusza do przeprowadzenia spisu z natury i opodatkowania go VAT. W efekcie jeśli podatnik odwiesi działalność – nie musi rozliczać podatku sprzed jej zawieszenia.

Podatnik, zostaje zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

 

Składki ZUS w zawieszonej działalności

VAT