Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Łukasz Wieszczeczyński

Okresowe zaprzestanie wykonywania czynności w firmie upoważnia do tego, by zamiast likwidować podmiot lub rezygnować w sposób stały z tej formy aktywności zawodowej – zawiesić jej prowadzenie.

Zawiesić działalność może zarówno osoba fizyczna jak i spółka (cywilna, osobowa) czy też osoba prawna, niemniej przedsiębiorca taki nie może w chwili zawieszenia oraz w okresie zawieszenia zatrudniać pracowników. Wyjątkiem jest przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na:

  • urlopie macierzyńskim,
  • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopie wychowawczym
  • urlopie rodzicielskim

- gdy osoby te nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u tego pracodawcy. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej należy się wynagrodzenie jak za przestój w pracy - 60% wynagrodzenia standardowego nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

W przypadku spółki cywilnej, osoby prawnej zawieszenie dotyczy danego podmiotu. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność indywidualnie oraz poprzez spółkę cywilną (będącą umową prawa cywilnego), zawiesić można osobno działalność indywidualną oraz osobno – w spółce.

 

PrzedsiębiorcaDziałalność spółki cywilnej
może zawiesić własną działalność indywidualną oraz pozostać wspólnikiem spółki cywilnej – w tym zakresie rozliczać przychody z działalności gospodarczejzawieszenie jest skuteczne pod warunkiem zawieszenia działalności w danej spółce przez wszystkich wspólników
może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach

 

Okres zawieszenia wskazuje przedsiębiorca w wniosku o zawieszenie działalności (CEiDG-1, KRS-Z62). W przypadku KRS - dane o zawieszeniu oraz o wznowieniu podawane są w drukach osobno, oznacza to, że nie można złożyć jednego wniosku w sprawie zawieszenia i wznowienia. Jeżeli wniosek o wznowieniu nie zostanie złożony w terminie 24 miesięcy – uznaje się że po upływie tego terminu następuje wznowienie. W przypadku CEiDG możliwe jest podanie daty zawieszenia i wznowienia w jednym druku lub też wskazanie początkowo wyłącznie daty zawieszenia, bez podawania jednocześnie terminu ponownego podjęcia działalności. Decyzja należy do przedsiębiorcy. Oświadczenia nie można korygować - jeżeli przedsiębiorca poda termin wznowienia, to zmiana terminu wznowienia musi zostać naniesiona poprzez złożenie kolejnego druku, w którym podany będzie nowy termin zawieszenia (przypadająca na dzień wcześniej wskazany jako wznowienie) i ponownego, późniejszego wznowienia. Brak informacji o ponownym zawieszeniu powodowałby, że wcześniej wskazana data aktualizowała działalność przedsiębiorcy (odwieszałaby ją).

 

Okres zawieszenia działalności gospodarczej
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejPrzedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Min. 30 dni (wyjątek zawieszenie na pełny miesiąc luty – minimalny okres to 28 dni)Min 30 dni (wyjątek zawieszenie na pełny miesiąc luty – minimalny okres to 28 dni)
Czas określony (od dnia…. do dnia…)Czas określony (od dnia…. do dnia…)
Czas nieokreślonyMax. 24 miesiące

 

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Działalność gospodarczą zawiesić można na pełne miesiące lub też okres inny niż pełne miesiące (np. na 50 dni).

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Działalność gospodarcza w okresie zawieszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa