Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z tym etapem wiąże się m.in. wymóg przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy zakres tej informacji ulegnie niedługo znacznemu rozszerzeniu.

Dotychczasowa informacja

Zawarcie umowy o pracę wiąże się z koniecznością sporządzenia dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia, zwanej niekiedy informacją dodatkową. Obowiązek jej przygotowania przewiduje art. 29 § 3 K.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę ma obowiązek poinformować pracownika o:

  • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia,
  • układzie zbiorowym pracy, którym jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy (zatrudnia poniżej 50 pracowników), informuje również o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Więcej danych w informacji

Wskazany zakres tematyczny informacji o warunkach zatrudnienia ma ulec znacznemu rozszerzeniu za sprawą ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 641), zwanej ustawą zmieniającą. Po jej wejściu w życie - co nastąpi po upływie 21 dni od publikacji ustawy, tj. w dniu 26 kwietnia 2023 r. - w informacji dodatkowej będzie się musiało znaleźć o wiele więcej zapisów niż dotychczas (patrz ramka).

Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia w informacji dodatkowej będzie mogło nastąpić przez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jednak z wyjątkiem wskazania:

  • w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy - zasad dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
  • układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje - nazwy takich organów lub instytucji,
  • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy - terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, pory nocnej oraz przyjętego u danego pracodawcy sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Wymienione informacje będą mogły być przekazane wyłącznie w sposób opisowy. Oczywiście pracodawca będzie mógł w ten sposób opracować całą informację dodatkową.

Szybsza aktualizacja

Zmiana warunków zatrudnienia w zakresie norm czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, wymiaru urlopu wypoczynkowego lub długości wypowiedzenia, a także zmiany układu zbiorowego pracy lub objęcia pracownika takim układem wymaga aktualizacji informacji dodatkowej (art. 29 § 32 K.p.). Aktualizacji tej należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie zmian.

Po wejściu w życie ustawy zmieniającej aktualizacji będzie wymagała zmiana każdej z danych zawartych w informacji dodatkowej - niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia, w którym taka zmiana będzie miała zastosowanie do pracownika. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wyniknie ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jeżeli zostały one wskazane w informacji dodatkowej.

Zakres informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach

Po wejściu w życie ustawy zmieniającej w informacji o warunkach zatrudnienia trzeba będzie wskazać:

-obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy (tak jak dotychczas),
-obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy i przysługujący mu dobowy i tygodniowy odpoczynek,
-przysługujące pracownikowi przerwy w pracy,
-zasady dotyczące pracy w nadgodzinach i rekompensaty za nią,
-w przypadku pracy zmianowej - zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę,
-w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy - zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
-inne niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe,
-wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji - zasady jego ustalania i przyznawania,
-obowiązujące zasady rozwiązania stosunku pracy, w tym wymogi formalne, długość okresów wypowiedzenia oraz termin odwołania do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości wypowiedzenia w dacie przekazywania informacji - sposób ustalania takich okresów,
-prawo pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności ogólne zasady polityki szkoleniowej pracodawcy,
-układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje - nazwę takich organów lub instytucji,
-w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy - termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłacania wynagrodzenia za pracę, porę nocną oraz przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 2023-04-13

Formy zatrudnieniaKodeks pracyUmowa o pracę