Procedura unijna One Stop Shop

Gazeta Podatkowa

Od 2015 r. do polskich przepisów wprowadzono zasady dotyczące tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop - MOSS). MOSS to system elektroniczny umożliwiający przedsiębiorcom świadczącym na rzecz konsumentów (B2C) usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne w państwach UE, w których nie mają oni, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej, zadeklarowanie i zapłacenie podatku VAT w jednym państwie UE (identyfikacji). Dzięki MOSS podatnicy unikali rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie UE, w którym miało miejsce świadczenie usług. MOSS miał charakter fakultatywny i dostępny był dla przedsiębiorców posiadających siedzibę działalności gospodarczej w UE (tzw. procedura unijna) oraz dla przedsiębiorców niemających siedziby w UE (tzw. procedura nieunijna). Z dniem 1 lipca 2021 r. MOSS uległ rozszerzeniu i stał się punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop - OSS), obejmującym szereg innych transakcji B2C.

Procedura unijna

Procedura unijna umożliwia rozliczanie VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu UE konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Jest ona skierowana do podatnika:

1) posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium UE, w celu deklarowania i płacenia podatku VAT należnego z tytułu:

a) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO),

b) usług świadczonych na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym nie posiada on siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; usługi na rzecz konsumenta, dla których miejscem świadczenia jest państwo Unii Europejskiej, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, nie mogą być zadeklarowane w procedurze unijnej, lecz muszą zostać zadeklarowane w krajowej deklaracji VAT odpowiedniego państwa członkowskiego,

2) nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium UE, w celu deklarowania i płacenia podatku VAT należnego z tytułu WSTO,

3) ułatwiającego przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT (niezależnie od tego, czy posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju trzecim) dokonanie:

a) WSTO,

b) krajowych dostaw towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub transport rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa UE.

W ramach procedury unijnej można deklarować i rozliczać VAT należny z tytułu świadczenia m.in. usługi zakwaterowania w hotelach, usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, usługi transportowe, usługi związane z nieruchomościami, usługi wynajmu środków transportu, usługi restauracyjne i kateringowe, usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.

Procedura unijna One Stop Shop

Źródło: shutterstock

Państwo identyfikacji

Państwem członkowskim identyfikacji jest państwo UE, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terenie UE, ale:

  • posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE - państwem członkowskim identyfikacji jest państwo UE, w którym posiada to stałe miejsce prowadzenia działalności,
  • posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE - państwem członkowskim identyfikacji jest jedno z państw UE, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu korzystania z procedury unijnej (zmiana wybranego państwa członkowskiego identyfikacji jest możliwa po upływie 2 lat, licząc od końca roku, w którym przedsiębiorca rozpoczął korzystanie z procedury unijnej). Podatnik, który ma zamiar skorzystać z procedury unijnej, musi zarejestrować się tylko w tzw. państwie członkowskim identyfikacji.


Przedsiębiorcy korzystający z procedury unijnej w MOSS mogą od 1 lipca 2021 r. korzystać z procedury w OSS - nie muszą ponownie się rejestrować.


Jeżeli przedsiębiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia na terenie UE, państwem członkowskim identyfikacji jest państwo UE, w którym rozpoczyna się wysyłka lub transport towarów.

Organem podatkowym właściwym w sprawie procedury unijnej, w przypadku przedsiębiorców, dla których państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Przy czym podatnik, który zdecyduje się zarejestrować w procedurze unijnej, będzie zobowiązany rozliczać VAT należny od wszystkich czynności objętych tą procedurą, wyłącznie w ramach tej procedury.

Rejestracja

W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej należy:

1) wypełnić zgłoszenie VIU-R - Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT, zaznaczając cel zgłoszenia: Rejestracja,

2) przesłać zgłoszenie - za pomocą systemu e-Deklaracje - do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,

3) w przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa PPS-1.

Podatnik, który rejestruje się po raz pierwszy, zgłoszenie o rozpoczęciu działalności składa do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pierwszy raz dokonano czynności objętych OSS.

Podatnik rejestrujący się do procedury unijnej wykorzystuje NIP, za pomocą którego został już zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT w związku z posiadaną w Polsce siedzibą działalności gospodarczej lub stałym miejscem jej prowadzenia. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie nadaje, w związku z dokonywaniem rozliczeń za pośrednictwem OSS, nowego identyfikatora. Naczelnik w przypadku spełnienia przesłanek do zarejestrowania się do procedury unijnej, potwierdza zgłoszenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

Deklaracja

Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście obowiązany jest składać do tego urzędu, za pomocą systemu e-Deklaracje, deklaracje VAT (VIU-DO), w których rozliczane są świadczone usługi, WSTO lub dostawy krajowe (ułatwiane przez operatorów interfejsów elektronicznych uznanych za dostawców). Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnik korzystający z procedury unijnej przekazuje deklaracje VAT za każdy kwartał kalendarzowy, niezależnie od tego, czy czynności objęte procedurą były wykonywane.

Przykład

Polski podatnik sprzedaje towary konsumentom w Niemczech i Czechach za pośrednictwem swojego sklepu internetowego. Towary są wysyłane do konsumentów z magazynu w Polsce. Podatnik dotychczas był zarejestrowany na VAT w Niemczech i Czechach, gdzie rozliczał podatek VAT z tytułu tej sprzedaży. Przedsiębiorca od 1 lipca 2021 r. chce rozliczać podatek VAT należny z tytułu dokonywanej sprzedaży przez OSS. Państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska. W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej podatnik złożył do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT (VIU-R). Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorca może deklarować i płacić podatek VAT należny w Niemczech i Czechach za pośrednictwem OSS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 2021-07-26

Zatrudnianie pracowników krok po kroku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

VAT