Kolumny księgi niesłużące ujęciu przychodów i kosztów

Gazeta Podatkowa

Przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oprócz problemów dotyczących prawidłowej ewidencji przychodów i kosztów ujmowanych w kolumnach 7-14 mogą pojawić się także wątpliwości związane z uzupełnianiem pozostałych kolumn księgi.


Co wpisać w kolumnach 1 "Lp." i 3 "Nr dowodu księgowego", wprowadzając do księgi podatkowej spis z natury?

Kolumna 1 "Lp." jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu. Z kolei kolumna 3 "Nr dowodu księgowego" służy do ujmowania numeru faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać tam numer zestawienia faktur. Tak wynika z pkt 2 i 4 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2544).

Spis z natury sporządzony na dzień rozpoczęcia działalności lub na 1. dzień roku podatkowego stanowi pierwszą pozycję w księdze. Wprowadzając do księgi jego wartość, w kolumnie 1 należy więc wpisać "1". Z kolei spis z natury sporządzany na koniec roku jest ostatnią pozycją w księdze, powinien więc zostać wprowadzony do księgi pod ostatnim numerem zapisów w danym roku. W kolumnie 3 należy podać numer dowodu księgowego - w przypadku spisów z natury dowodami tymi są te spisy (arkusze spisu). Można numerować te dowody w kolejności łącznie z innymi dowodami księgowymi sporządzanymi we własnym zakresie przez podatnika. Można też przyjąć odrębną numerację dla tego typu dowodów, np. S1/2021, S2/2021 itd.

Kolumny księgi niesłużące ujęciu przychodów i kosztów

Źródło: shutterstock


Czy w wierszu, w którym wpisuje się wynagrodzenia pracowników, składki ZUS lub amortyzację, trzeba w kolumnie 4 i 5 księgi podatkowej podać nazwę firmy podatnika, czy nic nie wpisywać?

Kolumny 4 i 5 są przeznaczone do wpisywania imion i nazwisk (nazw firm) oraz adresów kontrahentów (dostawców lub odbiorców), z którymi zawarte zostały transakcje dotyczące zakupu surowców, materiałów, towarów itp. lub sprzedaży wyrobów gotowych (towarów), gdy transakcje te udokumentowane są fakturami i paragonami. Kolumn tych nie wypełnia się w wypadku zapisów dotyczących przychodu ze sprzedaży na podstawie dziennych zestawień sprzedaży oraz dowodów wewnętrznych. Tak stanowi pkt 5 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Z treści rozporządzenia nie wynika więc konieczność uzupełniania kolumn 4 i 5 w przypadkach wskazanych w pytaniu.


W kolumnie 6 księgi podatkowej wpisuje się opis zdarzenia gospodarczego. Czy księgując pozostałe wydatki w kolumnie 13, mogę wpisać do kolumny 6 tylko "pozostałe koszty"?

Zgodnie z pkt 6 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie 6 "Opis zdarzenia gospodarczego" należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków. Określenie to powinno zwięźle oddawać istotę dokonanego zdarzenia gospodarczego, np. zakup blachy, zapłata za niklowanie obręczy, wypłata wynagrodzeń za okres (...).

W przypadku ewidencji pozostałych wydatków (kosztu podatkowego wpisywanego w kolumnie 13 księgi "Pozostałe wydatki") wpisanie w kolumnie 6 jedynie opisu "pozostałe koszty" wydaje się, moim zdaniem, niewystarczające. Trzeba zwrócić uwagę, że pozostałe wydatki mogą obejmować bardzo różne koszty. Konieczne jest więc uszczegółowienie opisu w kolumnie 6, np. zakup paliwa, artykułów biurowych, zakup usługi sprzątania lokalu, ochrony obiektu, dostawy energii elektrycznej itp.


Co wpisywać w kolumnie 15 i 17 księgi podatkowej? Czym różnią się te kolumny?

Kolumna 15 jest wolna, można w niej wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wykazywanymi w kolumnach 1-13 księgi. W kolumnie tej można również ujmować wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat następnych). W praktyce w kolumnie 15 wpisuje się głównie wydatki podlegające rozliczeniu w księdze za następne lata - w sytuacji gdy księga podatkowa prowadzona jest metodą memoriałową, o której mowa w art. 22 ust. 5-5c i 6 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Jest ona wykorzystywana także do ewidencjonowania spisu z natury (w rozporządzeniu wskazano wprost, że spis taki wpisuje się do księgi, ale nie wynika z niego, do której kolumny go wprowadzić; wykorzystuje się do tego kolumnę 10 - pamiętając, że wartość spisu jest uwzględniana dopiero przy ustalaniu dochodu na zasadach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o pdof - lub właśnie kolumnę 15).

Z kolei kolumna 17 "Uwagi" jest przeznaczona do wprowadzania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-16 księgi. Kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi, przychodów faktycznie przez podatnika otrzymanych. Wykorzystuje się ją również do ewidencji przychodów zwolnionych z opodatkowania, a uwzględnianych przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku, lub do wpisywania notatek o opóźnionym wpływie faktur kosztowych zaburzającym kolejność wpisów w księdze.

Koszty działalności badawczo-rozwojowej w kolumnie 16

Kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o pdof. W kolumnie tej podaje się wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania. Tak stanowi pkt 17 objaśnień z załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W kolumnie 16 należy zamieścić zarówno wartość kosztów, jak też ich opis. Co ważne, koszty takiej działalności ujmuje się na ogólnych zasadach odpowiednio w kolumnach 10-14 księgi i wyodrębnia dodatkowo w kolumnie 16 w celu prawidłowego dokonania odliczenia od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu rocznym - na zasadach przewidzianych w art. 26e ustawy o pdof. Zapisów z tej kolumny nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek, dlatego sumuje się je dopiero po zakończeniu roku.

Definicje dotyczące działalności badawczo-rozwojowej zawiera art. 5a pkt 38-40 ustawy o pdof. Gdy u podatnika nie występują takie koszty, kolumna 16 pozostaje niewypełniona.


autor: Dorota Przybyszewska
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 2021-10-28

Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

VAT