Kalkulator odsetek

Redakcja PIT.pl

Płatny kalkulator odsetkowy 2022

Kalkulator odsetek. Wpisz dane, a obliczenia pojawią się automatycznie.

Kalkulator / odsetki
Wyniki
Kwota do zapłaty0,00
Wysokość odsetek (po zaokrągleniu)0,00
Wysokość odsetek0,00
Ilość dni zadłużenia0
Szczegóły
OkresLiczba dniStaw­kaKwo­ta

Dla obliczania odsetek od zaległości podatkowych obowiązuje następujący wzór: Kz*L*O/365=On=Opz

gdzie: Kz - kwota zaległości, L - liczba dni zwłoki, O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym, 365 - liczba dni w roku, On - kwota naliczonych odsetek, Opz - kwota naliczonych odsetek po zaokrągleniu (do pełnego złotego).

Podany wynik odsetek podatkowych proszę zaokrąglić - 50 gr i więcej do pełnej złotówki. Kalkulator nie wykonuje tego automatycznie ze względów możliwości porównania wyników cząstkowych.

Uwaga! Kalkulator wylicza wartość odsetek podstawowych.

Od 2016 r. odsetki wynoszą 50% tej wartości pod warunkiem:

 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

W przypadku podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od 2016 r. odsetki podatkowe za zwłokę wynoszą 150% tej wartości w przypadku:

 1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
 2. korekty deklaracji:
  a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
  b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających
  - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm. 105) ), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
 3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Uwaga! Minimalna kwota odsetek

Odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalnych odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. W związku z zasadami zaokrągleń nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł.

Odsetki