Kiedy VAT i Akcyza - podatki a handel w internecie

18.03.2005 10:00 (aktualizacja: )

Podatki a handel w Internecie

Kiedy podatek VAT

Sprzedając rzeczy użytku osobistego nie staniesz się nigdy podatnikiem VAT!

Jeżeli jednak sprzedajesz rzecz nabytą wcześniej w celu dalszej odsprzedaży, to automatycznie stajesz się podatnikiem VAT, nawet jeżeli nie masz zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Nie masz obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT i rozliczania tego podatku, dopóki osiągnięte przez Ciebie przychody ze sprzedaży nie przekroczą 100’000 zł (limit na 2010 r.) w roku, w którym rozpoczynasz działalność – proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży. Jednak podatnicy VAT sprzedający m.in.

  • wyroby z metali szlachetnych (złoto, srebro, platynę oraz wyroby z nich wykonane i złom) lub z udziałem tych metali;
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (to rzadziej występuje).

nie mogą skorzystać z tego zwolnienia. Już pierwsza sprzedaż takiego przedmiotu może wiązać się z uzyskaniem statusu czynnego podatnika VAT.

Z ww. zwolnienia nie musisz korzystać, możesz z niego zrezygnować w dowolnej chwili.

Obowiązek rejestracji dla celów VAT (deklaracja VAT-R) nie wiąże się automatycznie z obowiązkiem rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej. Wynika to z odmiennych definicji działalności gospodarczej. Jeżeli masz prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT (do 100'000zł w roku 2010), nie musisz się rejestrować również dla potrzeb podatku VAT.

Nawet korzystając z tego zwolnienia masz obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT pod rygorem opodatkowania obrotu stawką VAT 22% w razie niemożności wykazania stawki niższej, bez prawa do odliczenia VAT przy zakupie.

Jeżeli jednak jesteś czynnym podatnikiem VAT z tytułu sprzedaży w Internecie, wówczas Twój obrót z tytułu sprzedaży będzie opodatkowany VAT. Masz obowiązek wystawienia faktury, ujęcia go w ewidencji i deklaracji taki sam, jak w przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach firmy. Nie księgujesz go jednak dla celów podatku dochodowego np. w ewidencji przychodu czy w księdze przychodów i rozchodów, ale nadal rozliczasz w zeznaniu rocznym. Oczywiście do czasu, gdy sprzedaż rzeczy stanie się działalnością gospodarczą również w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jako podatnik VAT możesz jednak skorzystać ze zwolnienia dla towarów używanych, których używałeś, co najmniej pół roku, i co do których nie przysługiwało Ci prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie.

Posiadając status podatnika VAT masz w zakresie tego podatku takie same obowiązki, jak każdy podatnik VAT prowadzący firmę. Może się to wiązać również z posiadaniem kasy fiskalnej, nawet jeżeli nie prowadzisz firmy.

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT możesz jednak sprzedać bez podatku VAT (bez faktury itp) przedmioty użytku osobistego, nie zakupione w celu dalszej odsprzedaży.

Jeżeli przekroczyłeś limit albo też sam zrezygnowałeś ze zwolnienia, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciłeś prawo do zwolnienia lub zrezygnowałeś z tego zwolnienia, ponownie możesz skorzystać ze zwolnienia. oczywiście jeżeli w poprzednim roku obroty Twoje mieściły się w limicie.

UWAGA! Dobra rada

Definicje działalności gospodarczej zobowiązujące do:

  • rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej (ustawa o swobodzie gospodarczej);
  • prowadzenia ewidencji ryczałtowej czy księgi przychodów i rozchodów (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • zgłoszenia się jako podatnik VAT (ustawa o podatku od towarów i usług).

są zbyt skomplikowane dla przeciętnego podatnika. Dlatego też w przypadku sprzedaży drugiej rzeczy nabytej w celu dalszej odsprzedaży radzimy uznać, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ww. przepisów - i dopełnić obowiązków z tym związanych. Pamiętaj, że:

ciągłość + zorganizowanie = działalność gospodarcza (firma)

Kiedy AKCYZA

Z innych podatków należnych z tytułu dokonania sprzedaży w  internecie np. na aukcji, wymienić należy podatek akcyzowy

Akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy od sprzedawanych w sieci takich samochodów są sprzedający dokonujący każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju (nawet jednej, pierwszej i ostatniej w życiu zarazem).

Obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu. Jeżeli nie wystawiasz faktury VAT, to termin zapłaty podatku i złożenia deklaracji przypada na 7 dzień od dnia faktycznego wydania samochodu kupującemu.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 18-03-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016