Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Domeny - prywatnie - podatki a handel w internecie

09.05.2006 10:00 (aktualizacja: )

Podatki a handel w Internecie

Domeny

Ustalenie źródła przychodu ze sprzedaży prawa do domeny internetowej może okazać się kłopotliwe.

W tym zakresie mogą bowiem wystąpić różne warianty opodatkowania, zależne od sytuacji podatnika. Przede wszystkim należy wyodrębnić prawa do znaku towarowego (czyli prawo do korzystania z nazwy domeny jako takiej) oraz prawa do domeny wynikające z jej rejestracji (czyli prawo do korzystania z domeny). Podział przychodu na dwie grupy może dla podatnika stanowić źródło dużych oszczędności podatkowych.

Prawo do korzystania z nazwy domeny może stanowić zarejestrowane prawo do znaku towarowego. Przychód ze zbycia takiego prawa stanowi przychód z praw majątkowych. W przypadku, gdy zbywający domenę jest jednocześnie autorem znaku towarowego, w stosunku do kwoty otrzymanej z tytułu zbycia domeny może naliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli nie jest autorem znaku towarowego, do kosztów uzyskania przychodu zalicza wydatki na nabycie znaku towarowego oraz koszty jego sprzedaży.

Podobnie należy postąpić w sytuacji, gdy w miejsce znaku towarowego występuje jedynie określone sformułowanie, mogące stanowić przedmiot prawa autorskiego (nie podlega rejestracji).

Prawo wynikające z rejestracji domeny internetowej jest również przychodem z praw majątkowych, jednak do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć w takim przypadku jedynie wydatki na rejestrację domeny i jej utrzymanie - jeżeli nabycie nastąpiło wyłącznie w tym celu.

Jak rozliczyć PIT

W przypadku zbycia praw majątkowych nabywcy - przedsiębiorcy (płatnika) od kwoty należności zostanie potrącony podatek dochodowy. W terminie do końca lutego podatnik otrzyma od płatnika PIT-11, który wykaże w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT-37.

W przypadku zbycia praw majątkowych:

  • osobie nie prowadzącej działalności gospodarczej;
  • nabywcy zagranicznemu, którego nie obowiązuje polskie prawo podatkowe;

podatnik sam będzie zobowiązany wykazać uzyskane dochody w zeznaniu rocznym PIT-36 (ale nie wykazuje ich w deklaracjach miesięcznych ani nie wpłaca zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku).

Jeżeli cena sprzedaży została ustalona w walucie obcej, wówczas należy ją przeliczyć na złotówki według kursu kupna walut banku, w którym podatnik posiadł konto zasilone wynagrodzeniem z tej sprzedaży. Jeżeli podatnik nie korzystał z usług banku, wówczas stosować należy kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Uwaga ! Działalność gospodarcza

Sprzedaż nawet kilku domen po zakupie w celu ich odsprzedaży, ukierunkowany na zysk, przy ciągłym i zorganizowanym (brokerzy, wyceny, ogłoszenia online itp) prowadzeniu sprzedaży stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VAT i PCC

Dla celów podatku VAT sprzedawca domeny może prowadzić działalność gospodarczą nawet wtedy, gdy dla celów podatku dochodowego jego przychód nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podatnik VAT może korzystać ze zwolnienia podmiotowego do 50'000 zl rocznie, pod warunkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży. W przypadku sprzedaży praw do domeny przez podatnika czynnego VAT, wystawia on fakturę ze stawką 22%, a w zakresie, w jakim zbywa prawa autorskie jako ich twórca - 7% (dotyczy to jedynie sprzedaży przez osoby fizyczne, nie przez ich spółki).

W przypadku sprzedaży na rzecz podatnika VAT z siedzibą w UE oraz na rzecz nabywców spoza UE zbycie będzie nieopodatkowane w Polsce (podatek VAT rozlicza nabywca). Zasada ta stosowana jest zarówno w odniesieniu do praw autorskich do nazwy oraz praw do znaku towarowego (zbycie praw), jak i do zbycia praw wynikających z rejestracji domeny czy jej utrzymania (refakturowane usługi elektroniczne).

Jeżeli jednak:

  • sprzedaży podlega pojedyncza domena, albo
  • wszystkie domeny (nawet dużą ilość) sprzedawane są naraz jednemu nabywcy i sprzedawca kończy interesy tego rodzaju

wówczas wystarczy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych 1% i złożyć deklarację PCC-3 (przed 2007r. PCC-1)  - w terminie 14 dni od zawarcia transakcji. Od 1 stycznia 2007r. obowiązek podatkowy w zakresie PCC ciąży wyłącznie na kupującym, sprzedający nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków.

Uwaga ! Sprzedaż zagranicznych domen za granicę

Sprzedając domeny rejestrowane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej nabywcy zagranicznemu nie zapłacisz ani VAT (zapłaci nabywca z UE, a nabywca spoza UE nie ma obowiązku go rozliczać), ani PCC (nie podlegają mu prawa wykonywane za granicą, gdy nabywca nie ma miejsca zamieszkania czy siedziby w Polsce.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 09-05-2006
  • data modyfikacji: 07-01-2016