Jaki podatek? - interpretacja Urzędu Skarbowego

25.03.2005 10:00 (aktualizacja: )

Podatki a handel w Internecie

Podatek PCC: Przedmiot opodatkowania licencje i prawa autorskie

Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura IIUSPO4351/415/2004
Data 2004.06.08
Autor Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Źródło: www.mf.gov.pl

Pytanie podatnika:Czy od umów przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz od umów o udzielenie licencji dotyczącej korzystania z tych praw należy opłacać podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki,
 • umowy poręczenia,
 • umowy darowizny ? w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
 • umowy o dział spadku oraz zniesienie współwłasności ? w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym i nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki (akty założycielskie).

Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty, podatkowi podlegają tylko te czynności cywilnoprawne, które zostały wymienione w ustawie.

Umowy nienazwane, umowy o charakterze mieszanym, a także czynności cywilnoprawne nie wymienione w ustawie nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Regulacje prawne dotyczące umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów o udzielenie licencji zawarte są w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych przez twórcę utworu na osobę trzecią nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Umowa taka zawierana jest na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i stanowi ona specyficzny typ umowy nazwanej odróżniający ją od innych umów występujących w obrocie. Specyfika umowy o przeniesienie prawa autorskiego na tle przepisów prawa autorskiego odnosi się wyłącznie do twórcy, stąd też nie podlega ona podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych, w postaci jednej z umów wymienionych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywana przez osobę nie będącą twórcą utworu ? podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku gdy dochodzi do kolejnego przeniesienia autorskich praw majątkowych, gdy zbywca nie jest jednocześnie twórcą dzieła, przeniesienie to podlega ogólnym regułom obrotu cywilnoprawnego i może być dokonane w dowolnej dozwolonej formie.

Umowa licencji i umowa sublicencji nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zarówno umowa licencji oraz umowa sublicencji stanową typ umowy nazwanej uregulowanej w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako nie wymienione w katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem pcc, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Umowa przeniesienia praw z umowy licencyjnej, zawierana przez licencjobiorcę na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku zawarcia tego typu umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a nie przepisy ustawy o prawie autorskim. Jeżeli umowa zawarta zostanie w postaci umowy, do której stosuje się przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa podlegać będzie podatkowi pcc.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 25-03-2005
 • data modyfikacji: 07-01-2016