Zwolnienie z PIT dla marynarzy w Sejmie

31.07.2019 07:20 (aktualizacja: )

W środę 31 lipca w Sejmie zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwalniającej polskich marynarzy z podatku dochodowegoPIT. Dotyczy on realizacji stanowiska Komisji Europejskiej przedstawionego w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich polegającego na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów.

Ustawa przyjęta przez Senat

[aktualizacja 01.09.2019 r.]:Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt rządowy) przewidującą zwolnienie z PIT dochodów marynarzy pracujących także na statkach pod banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest praca co najmniej przez 183 dni w roku podatkowym na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej. Z PIT nie będą więc zwolnione dochody z pracy na takich jednostkach, jak platformy, kablowce czy statki specjalistyczne.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Podatek PITPIT-36PIT-37Płatnik PIT