Zwolnienie z PIT dla marynarzy w Sejmie

W środę 31 lipca w Sejmie zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwalniającej polskich marynarzy z podatku dochodowegoPIT. Dotyczy on realizacji stanowiska Komisji Europejskiej przedstawionego w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich polegającego na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Podatek PIT PIT-36 PIT-37Płatnik PIT