ZUS przypomina: dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Aktualnie do 9 maja 2021 r. rodzice niektórych dzieci mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.  Rząd planuje jednak wydłużyć prawo do świadczenia do 23 maja 2021 r. W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się projekty rozporządzeń, które mają pozwolić na korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez kolejne dwa tygodnie dla rodziców. Komu przysługuje świadczenie i na jakich zasadach? Do kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku? 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które rząd wielokrotnie przedłuża z uwagi na sytuacje epidemiczną. Teraz prawo do świadczenia przysługuje od 28 grudnia 2020 do 9 maja 2021 r. Rodzice, którzy chcą mieć na bieżąco wypłacane świadczenie z tytulu dodatkowego zasiłku opiekuńczwgo powinni jak najszybciej złożyć wnioski o to świadczenie.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą aktualnie korzystać rodzice dzieci do lat 8 oraz rodzice dzieci z niepełnosprawnością.

Zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 (np. z powodu funkcjonowania szkoły w systemie hybrydowym) albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki
  • przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ze świadczenia mogą korzystać również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Kto nie może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Ze świadczenia jednak nie można skorzystać,  jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Źródło: shutterstock

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

MacierzyństwoKodeks pracyZUSChoroba, wypadekKoronawirus w Polsce