Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Redakcja PIT.pl

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przygotowanego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Co się zmieni?

Wyższe wynagrodzenia

– Nowelizacja dotyczy wszystkich obszarów z tym związanych – od profilaktyki i wspierania rodzin zastępczych, przez umieszczanie w nich dzieci, pieczę instytucjonalną i rodzinną, adopcję, aż po usamodzielnianie się podopiecznych – wyjaśniała wiceminister Socha.

Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej

Źródło: shutterstock

W nowelizacji zaproponowano siedem najważniejszych zmian

Wzrosną minimalne wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych. Tu zwiększy się ono z 2 tys. zł do 3,1 tys. zł, zaś w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z 2,6 tys. zł do ponad 3.8 tys. zł. – Co istotne, te kwoty będą waloryzowane według wskaźnika inflacji – podkreśliła wiceminister Socha.

Kolejnym ułatwieniem będzie derejonizacja. Rodzice zastępczy lub chętni do pełnienia takiej roli, będą mogli korzystać ze szkoleń lub zdobywać uprawnienia na terenie całej Polski.

Szybciej i łatwiej

Aby podnieść zainteresowanie przysposabianiem także dzieci starszych, zaproponowano podwyższenie praw do urlopów rodzicom dzieci do lat 14 – nie, jak dotychczas do lat 7. Będą ich obowiązywały takie same zasady, jak rodziców biologicznych.

Centralny rejestr pieczy zastępczej, gromadzący jew dnym miejscu komplet danych, pozwoli szybciej i łatwiej znaleźć wolne miejsca na obszarze całego kraju. Starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli odmawiać przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu.

Bez nowych domów dziecka

Jedną z najważniejszych zmian jest zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będą mogły powstać jedynie w wyjątkowej sytuacji, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Nowelizacja daje też szansę młodym osobom, które osiągając 18 rok życia postanowiły opuścić rodziny zastępcze lub placówki opiekuńcze, jednak nie poradziły sobie z usamodzielnieniem.  Teraz uzyskają możliwość jednokrotnego powrotu do systemu pieczy zastępczej.

 

Źródło: MPiPS

Macierzyństwo