Zmiany w podatkach i ulgach podatkowych dla rodziców od 1 lipca 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Zmiany w Polskim ładzie, które wejdą w życie 1 lipca 2022 r. obejmą również pracujących rodziców. Co zmieni się dla rodzin? Z jakich ulg będą mogli skorzystać rodzice?

Rządzący naprawiając Polski ład 1.0 zdecydowali o przywróceniu preferencyjnego rozliczania się osoby samotnie wychowującej dziecko (z równoczesną likwidacją tzw. ulgi 1 500).  Od 1 lipca zmieni się kryterium dochodowe pełnoletniego dziecka. Zmianie ulegnie także katalog dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica oraz zwolnione zostaną z PIT zasiłki macierzyńskie.

1. Preferencje w rozliczeniu się osób samotnie wychowujących dziecko

Zmiany w Polskim ładzie, które wejdą w życie 1 lipca 2022 r. przywracają preferencyjne opodatkowanie dotyczące dochodów jednego rodzica lub opiekuna, który w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3.  pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, o ile dziecko to spełnia kryterium dochodowe.

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r., przy czym osoba samotnie wychowująca dziecko albo dzieci do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2022 r. będzie mogła zastosować przepisy zmienianej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli uzna, że ten sposób rozliczania będzie dla niej korzystniejszy.

Polski ład 2.0: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie dla każdego przedsiębiorcy - PIT.pl

Zmiany w PIT dla rodziców od 1 lipca 2022 r.

Źródło: shutterstock

2. Podwyższenie dochodów dziecka, którego rodzic jest samotny

Nowe przepisy przewidują także również podwyższenie do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego kwoty rocznych dochodów lub przychodów, których uzyskanie przez dziecko niemające ukończonego 25. roku życia i uczące się nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci.

Kwota kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka (do 25. roku życia) została podwyższona do dwunastokrotności renty socjalnej (obowiązującej w grudniu roku podatkowego). Oznacza to, że limit ten będzie co rok waloryzowany. Rozwiązanie to wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., przy czym będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

 

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie 2.0, policzyliśmy ile zyskają przedsiębiorcy - PIT.pl

3. Rodzice samotnie wychowujący dzieci z prawami jak wspólnie rozliczający się małżonkowie

"Oczekiwanym efektem projektowanej regulacji będzie nie tylko poprawa sytuacji dochodowej osób samotnie wychowujących dzieci oraz zrównanie ich sytuacji pod względem możliwości rozliczania dochodów z osobami pozostającymi w małżeństwie, lecz także uwzględnienie w polskim ustawodawstwie podatkowym konstytucyjnego prawa rodzin niepełnych do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych" – wskazano w ocenie skutków regulacji projektu.

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Zmiany w PIT dla rodziców od lipca 2022 r.

Źródło: shutterstock

4. Renty małoletnich opodatkowane odrębnie   

W niektórych przypadkach dochody małoletniego podlegają dla celów podatkowych doliczeniu do dochodów rodziców – zwiększają ich podstawę opodatkowania (nie mogą być opodatkowane odrębnie). Od 1 stycznia 2023 r. dochody z renty małoletniego będą opodatkowane odrębnie. Ale zasada ta będzie również zastosowana w rozliczeniu już za 2022 r. Oznacza to, że renty małoletnich dzieci nie będą kumulowane z dochodami rodzica. Dziecko stanie się podatnikiem z odrębną kwotą wolną od podatku wynoszącą 30 000 zł.

5. Zasiłki macierzyńskie bez PIT

Zasiłki macierzyńskie otrzymywane przez podatników, do których dziś adresowana jest ulga PIT-0: ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, nie będą rodziły obowiązku zapłaty podatku, jeżeli wraz z pozostałymi przychodami objętymi ww. ulgami nie przekroczą w skali roku kwot 85 528 zł.

6. Ulga 4+

Podatnicy, nieskładający zeznania podatkowego, w którym by wykazali dzieci uprawniające do ulgi, będą składać informację o dzieciach w terminie do złożenia zeznania, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Natomiast pozostali podatnicy, dane o dzieciach wykażą w PIT-0

KsięgowośćUlga na dzieciOdliczenia w PITWspólne rozliczenie PITPolski ŁadPodatki 2022