Zmiana terminów podatkowych z powodu koronawirusa. Podręczna tabela

Ewelina Czechowicz

Pandemia COVID-19 zmusiła ustawodawcę do wprowadzenia zmian w terminach podatkowych. Przesunięto obowiązek wpłat zaliczek podatkowych, odroczono podatek od przychodów z budynków, przesunięto nowy JPK_VAT i zmiany w VAT. Jakie terminy podatkowe zmienił koronawirus?

Zaliczki PIT kilka miesięcy później

W związku z epidemią odroczono obowiązek wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych za marzec i kwiecień oraz maj 2020 r. z tytułu wypłat świadczeń:

 • ze stosunku pracy,
 • umów zlecenie i umów o dzieło, a także
 • praw autorskich i praw pokrewnych,
 • jeżeli ci płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

Termin zapłaty zaliczek został przesunięty odpowiednio:

 • za marzec do 20 sierpnia 2020,
 • za kwiecień do 20 października 2020,
 • za maj do  20 grudnia 2020 roku.

Odroczono do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., co do zasady pod warunkiem, że:

 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz
 • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe:
 • i/ o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r.,
 • ii/ w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 2019 r. średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Roczny PIT i CIT też później

Odroczony został również termin złożenia rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. oraz wpłaty należnego podatku:

 • PIT do dnia 31 maja 2020 r. (zgodnie z Ustawą COVID-19 złożenie deklaracji lub wpłata należnego podatku po 30 kwietnia 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika czynnego żalu w takim wypadku organ podatkowy nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo karno – skarbowe, a wszczęte umarza);
 • w CIT:
  - do dnia 31 maja 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców,
  - do 31 lipca 2020 r. dla organizacji pożytku publicznego;

Odroczono termin na złożenie informacji o cenach transferowych TPR do 30 września 2020 r. – tylko dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Zmiany w podatku VAT a COVID-19

Ustawa COVID-19 nie przewiduje istotnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług.

Odsunięto w czasie wejście w życie nowych przepisów w zakresie VAT w szczególności:

 • nowa matryca stawek VAT ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r.,
 • termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT wydłużono z 3 dni do dni 14;
 • przesunięto wejście w życie nowej struktury JPK-V7M z 1 kwietnia 2020 r. na 1 października 2020 r.;

Podatek od nieruchomości

Rada gminy na podstawie uchwały może podjąć decyzję o:

 • zwolnieniu z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) za część roku 2020 lub
 • przedłużyć termin płatność rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.,
 • dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi COVID-19.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Przesunięcie stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego

Odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać dodatkowo przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Interpretacje indywidualne

Trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego dla wniosków:

 • złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie Ustawy COVID-19,
 • złożonych od dnia wejścia w życie Ustawy COVID-19 do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19,
 • ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące. Przy czym Minister Finansów może w drodze rozporządzenia podjąć decyzję o dalszym przedłużeniu terminu do wydania interpretacji indywidulanie (mając na uwadze skutki COVID-19).

Raportowanie schematów podatkowych

W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. zawieszeniu ulegają terminy raportowania schematów podatkowych.

Należy również wskazać, że w związku z przedłużeniem terminu do złożenie deklaracji CIT-8 za 2019 r. do 31 maja 2020 r., przedłużeniu do końca maja ulegnie również termin na złożenie raportu MDR-3 (dla schematów podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r.).

Kontrole, postępowania podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne oraz egzekucyjne

W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii COVID-19 zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

 • postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karno-skarbowych,
 • postępowaniach i kontrolach podatkowych prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
 • kontrolach celno – skarbowych.

Terminy te były zawieszone do 25 maja 2020 r. (może coś na temat jak to teraz będzie wyglądało)

Uproszczono sposób składania przez podatników czynnego żalu. Dotychczas kodeks karny skarbowy przewidywał możliwość wniesienia czynnego żalu jedynie na piśmie lub ustanie do protokołu. Ustawa COVID-19 wprowadziła możliwość złożenia czynnego żalu także w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Od teraz czynny żal może zostać złożony również przez portal E-PUAP.

TABELA OBOWIĄZKI PODATKOWE w związku z COVID-19

ObowiązekPoczątkowy terminTermin z Covid-19Podstawa prawna
Zapłata raty podatku od nieruchomości przez przedsiębiorców15 kwietnia 15 maja 15 czerwcamax. do 30 września 2020 r.art. 15q u.COVID
Złożenie zeznań PIT30 kwietnia1 czerwca 2020 r.art. 15zzj u.COVID
Złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1)30 kwietnia1 czerwca 2020 r. bez kar z kksart. 15zzj u.COVID
Zgłoszenie  płatności na rachunek spoza białej listy3 dni14 dniart. 15zzn u.COVID
Termin na wydanie interpretacji indywidualnych3 miesiące6 miesięcyart. 31g u.COVID
Raportowanie schematów podatkowych30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowegoobowiązek zawieszony w okresie o 31 marca do 30 czerwca 2020 r.art. 31y u.COVID
Złożenie informacji o cenach transferowych, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych przez podmioty, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowegodo 30 września 2020 r.art. 31z u.COVID
Dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej w przypadku podmiotów których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowegodo 31 grudnia 2020 r.art. 31z u.COVID
Odroczenie płatności podatku od sprzedaży detalicznejdo 30 czerwca 2020 r.do 31 grudnia 2020 r.art. 11a u.p.s.d.
Wdrożenie nowego JPK_VAT przez dużych podatników1 kwietnia 2020 r.1 października 2020 r.art. 58 u.z.COVID
Wpłata zaliczek na PIT od przychodów: -ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy - zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wpłacanych przez zakład pracy - z umów zlecenia lub umowy o dzieło - z praw autorskich i praw pokrewnychDo 1.06.2020 po zmianie z ustawy CovidZa marzec do 20 sierpnia 2020
za kwiecień do 20 października
za maj do 20 grudnia 2020
Rozporządzenie z 1.06.2020 r.
Wejście w życie nowej matrycy stawek VAT1 kwietnia 2020 r.1 lipca 2020 r.Art. 63 u.z.COVID

Źrodło: opracowanie własne PIT.pl

Koronawirus w PolsceCeny transferowePłatnik PITCIT