Pobierz e-pity 2019

Zbycie nieruchomości w 2014 roku a deklaracja PIT 2015

30.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

UWAGA! Okres 5 lat liczy się od końca roku podatkowego, w którym zbywana nieruchomość została nabyta.

Przykład.

Jeżeli nieruchomość została zakupiona w lutym 2009 roku, to okres 5 lat zaczynamy liczyć od stycznia następnego roku, czyli od stycznia 2010 r. Okres 5 lat upłynie więc po 31 grudnia 2014 r.

UWAGA! Zbycie w 2014 roku nieruchomości, która została nabyta przed 1 stycznia 2009 roku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Zbycie nieruchomości w 2014 roku a zeznanie PIT 2015
Źródło: Thinkstock


Zasady opodatkowania - opodatkowany dochód

Podatek PIT obliczany jest od dochodu. Oznacza to, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia1, pomniejsza się także o koszty uzyskania przychodu.

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty nabycia oraz koszty wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego (np. prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Jeżeli zbywana nieruchomość lub prawo majątkowe nabyte były w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztem uzyskania przychodów jest kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ponadto do kosztów uzyskania przychodów, zarówno w przypadku nieruchomości i praw majątkowych nabytych odpłatnie, jak i nieodpłatnie, można zaliczyć udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych poniesione w czasie ich posiadania.

UWAGA! Wysokość poniesionych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

<< czytaj całość

Źródło: Ministerstwo Finansów