Zasiłek opiekuńczy w czasie drugiej fali Covid-19

Ewelina Czechowicz

Rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych w trakcie zwiększonej ilości zachorowań zastanawiają się, jakie świadczenia przysługują im w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły. Od 20 września nie przysługuje już dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

» Zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego

Zasiłek opiekuńczy w czasie drugiej fali Covid-19
Źródło: shutterstock.com

W czasie trwającej pandemii Covid-19 rządzący zdecydowali o przyznaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie przysługiwało w dwóch okresach:

  • od 12 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r.
  • od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r.

Od kilku dni z każdym dniem bity jest kolejny rekord potwierdzonych zachorowań na Covid-19. Coraz więcej placówek oświatowych przechodzi na zdalny tryb pracy. Od 20 września 2020 r. rodzice i opiekunowie nie mają dodatkowego wsparcia w postaci zasiłku opiekuńczego, a pandemia przybiera na sile. Aktualnie około 2% placówek działa w trybie zdalnym, od soboty 10 października 2020 r. Polska znajduje się w żółtej strefie. Pomimo to rząd nie zdecydował się na wsparcie rodziców dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

Co, kiedy szkoła lub przedszkole zostanie zamknięta albo dziecko zostanie skierowane na kwarantannę? Na jakie świadczenia mogą liczyć rodzice?

Obecnie rodzic zdrowego dziecka może skorzystać tylko z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych określonych w ustawie o o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek opiekuńczy tylko na zasadach ogólnych

Z zasiłku opiekuńczego można obecnie skorzystać tylko w  przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci).

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14. roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18. roku życia.

Na tych samych zasadach, zasiłek ten przysługuje również między innymi w przypadku, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zasiłek od 1 września do 20 września 2020 r.

Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, a zasady jego przyznawania zostały na nowo ustalone. Świadczenie to przysługiwało w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek w okresie od 12 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r.

Choć w marcu 2020 r. ilość zachorowań na koranowirusa nie była tak wysoka jak obecnie zasiłek opiekuńczy przyznawany był w najszerszym zakresie. Rodzice, którzy zdecydowali o nieposyłaniu dzieci do placówek oświatowych po 25 maja 2020 r. mogli również z niego korzystać. Wielu rodziców nie posłała dzieci do szkoły po 25 maja 2020 r. kiedy otworzono placówki oświatowe.

Zarówno zasiłek przyznawany w okresie od 12 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r. jak i ten przyznawany w okresie od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r. nie wliczał się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.

Szczegółowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych

Dodatkowo rodzice dzieci, których placówka przeszła na tryb zdalny mogą wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaświadczenie, które będzie uprawniało do otrzymania zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem. W sytuacji kiedy zaświadczenie wyda Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny zasiłek przysługuje z puli 60 dni w roku, nie jest świadczeniem dodatkowym.

Koronawirus w PolsceMacierzyństwo