Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zaliczki na PIT w 2019 r. - nowe zasady płacenia

Piotr Szulczewski

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasadą miało być, aby były one prostsze. W praktyce ich wyliczenie w trakcie roku będzie precyzyjniejsze niż do tej pory, a jednocześnie przyniesie korzyść zatrudnionemu, gdyż rzadziej będzie on musiał dopłacać podatek na koniec roku w związku ze złożeniem deklaracji PIT.

Najistotniejszą zmianą w zasadach opłacania zaliczek z tytułu umowy o pracę (i umów równoważnych - stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy) jest ich ustalanie w miesiącu przejścia z pierwszego do drugiego progu skali – według stawki 18 i 32% proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia. Do tej pory zaliczkę według stopy 32% stosowano dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podstawa opodatkowania przekroczyła górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (czyli co do zasady 85528 zł – 46,33 zł). Od 2019 r. zaliczkę pobiera się:

  1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.
  3. 32% - od nadwyżki.

Opłacanie zaliczki będzie zatem rodziło dla płatnika obowiązek wyliczania tej części wynagrodzenia, która opodatkowana jest 18% oraz tej, która 32% podatkiem PIT.

Przykład

W listopadzie pracownik otrzymał wynagrodzenie. Łącznie od początku roku dochód wyniósł: do października 80.000 zł, w listopadzie 10.000 zł. Płatnik ustalając zaliczkę za listopad w 2018 r. stosował jeszcze 18% stawkę podatkową. W 2019 r. wyliczy 18% od 5.528 zł (czyli łącznie od początku roku – 85,528 zł) oraz 4472 zł – 32%.  

Oświadczenie o przekroczeniu I przedziału skali i niestosowaniu kosztów 50% zadziała szybciej

Do tej pory płatnik pobierał zaliczkę z tytułu umowy o pracę i umów równoważnych bez pomniejszania jej o kwotę zmniejszającą, czyli 46,33 zł nawet  gdy podatnik zarabiał poniżej 85,528 zł, ale złożył oświadczenie, że za dany rok jego dochody (łącznie, ze wszystkich tytułów) przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. Zaliczki nie były obniżane o tę kwotę począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Od 2019 r. zasada ta ulega zmianie – oświadczenie stosuje się od miesiąca, w którym płatnik otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeśli w miesiącu otrzymania oświadczenia płatnik nie miał możliwości pobrać zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Sytuacja dotyczy tak naprawdę przychodów pochodzących jeszcze z miesiąca poprzedniego, gdyż pomniejszane są zaliczki, a zatem kwoty pobierane w związku z wypłatą wynagrodzenia, które co do zasady wypłacane jest do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Przykład

8 listopada 2019 r. podatnik złoży oświadczenie o przekroczeniu progu podatkowego. Płatnik zastosuje oświadczenie już w listopadzie, gdyż wypłacane za październik wynagrodzenie przekazywane jest 10 listopada, więc możliwe jest już uwzględnienie oświadczenia pracownika. Inny pracownik oświadczenie złożył 15 listopada, w jego przypadku wypłata już nastąpiła, więc oświadczenie zostanie uwzględnione w 2019 r. dopiero w związku z wypłatą wynagrodzenia za listopad – w grudniu.   

Ta sama zasada stosowana będzie w stosunku do pomniejszania zaliczki o 50% koszty autorskie. Zgodnie z nowymi przepisami, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje autorskich 50% kosztów uzyskania przychodów od miesiąca, w którym otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca – jeśli w miesiącu otrzymania oświadczenia płatnik nie miał możliwości pobrać zaliczki bez zastosowania tych kosztów. Do tej pory kosztów nie stosowano począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył to oświadczenie.

Organy rentowe przyspieszą usunięcie kwot zmniejszających zaliczki, gdy otrzymają oświadczenie od podatnika

Zasadą jest, że do wypłaty świadczeń organy rentowe automatycznie stosują kwotę zmniejszającą. Jeżeli jednak podatnik złoży oświadczenie, to organy mają obowiązek zaprzestać jej stosowania – począwszy od następnego miesiąca w stosunku do miesiąca złożenia oświadczenia. Od 2019 r. organ rentowy oświadczenie stosować będzie począwszy od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca – jeśli w miesiącu otrzymania wniosku organ rentowy nie miał możliwości jego uwzględnienia.

Dodatkowo uregulowano prawnie możliwość składania do organu rentowego wniosku o to, by ten nie przygotowywał rocznego obliczenia podatku PIT-40A, lecz w jego miejsce – wyłącznie ujął wypłacane kwoty na PIT-11A.