Wynagrodzenie urlopowe a prawa autorskie w umowie o pracę

Piotr Szulczewski 24.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenie urlopowe a prawa autorskie w umowie o pracę

W okresie urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie pracownika ustala się według szczególnych zasad. W sposób szczególny wyliczane są również pracownicze koszty uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia, które oparte jest o koszty autorskie.

Źródło: East News

W przypadku świadczenia pracy twórczej pracownik wypełnia przesłanki wykorzystywania lub rozporządzania efektem swojej pracy – utworem rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Elementu takiego działania nie można przypisać okresowi, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym i to również w sytuacji, gdy z efektów jego pracy w okresie tego urlopu korzysta pracodawca. Nie dochodzi bowiem do ponownego rozporządzenia przez pracownika utworem lub do wykorzystywania go przez tego pracownika. W efekcie, za okres urlopu wypoczynkowego pracownik posiada prawo wyłącznie do obniżonych, ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów.

Przy założeniu, że pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne i do 90% tej kwoty stosowane są koszty autorskie, 100% stawki wynagrodzenia miesięcznego dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i wynik mnoży przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy. Dopiero efekt tak ustalonej kalkulacji obniża się o jedną stałą wartość ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów, nie ustalając podziału na część autorską oraz część wynagrodzenia za pracę, nie związaną z prawami autorskimi.

Przykład
Pracownik zarabiający 10.000 zł brutto (90% rozliczane za wykorzystywanie praw autorskich), który przebywa na urlopie przez 4 dni posiadający 40 godzinny tydzień pracy i 160 godzin w miesiącu rozliczy 32 godziny według kosztów ryczałtowych a 128 godzin – podzieli na część związaną z prawami autorskimi oraz ryczałtową. 10.000 zł /160 = 62,5 zł x 32 = 2000 zł

Kwota 2000 zł to wynagrodzenie za okres urlopu, a 8000 zł – za czas pracy, czego 90% związane jest z wykorzystaniem praw autorskich. W efekcie do kwoty 7200 zł zastosowanie znajdą koszty podwyższone.

Pamiętać należy, że koszty podwyższone z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Oznacza to, że pracodawca najpierw policzyć musi składki ZUS (emerytalną, rentową, chorobową) od kwoty 7200 zł, a dopiero potem liczyć kwotę kosztów autorskich przysługujących w miesiącu korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Oczywiście zastosowanie znajduje zasada, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty 42764 zł.

Piotr Szulczewski, VAT.pl