Wynagrodzenie przeciętne. Zmiany dla emerytów i pracowników młodocianych od 1 września

Iwona Maczalska

1 września zmianie ulegną niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w II kwartale 2023 roku wyniosło 7005,76 zł. Zmienią się nie tylko limity skierowane do emerytów i rencistów, lecz także poziom wynagrodzenia pracowników młodocianych.

9 sierpnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 roku wyniosło 7005,76 zł. Niższe wynagrodzenie przeciętne za II kwartał 2023 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na spadek wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 września 2023 roku oraz zmniejszenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Nowe wskaźniki podatkowe od 1 września 2023

Źródło: shutterstock

» Zmiany dla pracujących emerytów od 1 września. Warto zachować szczególną ostrożność

Niższe wynagrodzenie uczniów od 1 września

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za II kwartał 2023 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 września 2023 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole - nie mniej niż 8%,
  • w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole - nie mniej niż 9%,
  •  w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole - nie mniej niż 10%
  • w przypadku młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7%.

 

WynagrodzenieObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok naukiPrzyuczenie
560,46 zł630,52 zł430,94 zł490,40 zł01.09.2023

 

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

<< Ograniczenie emerytury

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 września

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 września przedstawia poniższa tabela:
 

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
4.904,10 zł9.107,50 zł01.09.2023

 

* podane kwoty są kwotami brutto

 

WynagrodzeniaEmeryturyFormy zatrudnienia