Wspólne rozliczenie z małżonkiem zarabiającym za granicą w USA lub Holandii

Piotr Szulczewski 22.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Przy zastosowaniu zasady proporcjonalnego odliczenia problemem może okazać się prawidłowe obliczenie podatku wspólnie przez dwojga małżonków. W przypadku bowiem, gdy małżonek zarabia za granicą np. w USA lub Holandii, należy, mimo wspólnego rozliczenia, osobno u każdego z małżonków obliczyć podatek zapłacony za granicą, a podlegający odliczeniu w Polsce.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem zarabiającym za granicą w USA lub Holandii

Źródło: FORUM

Przy zarobkach w kraju, z którym zastosowanie stosuje się proporcjonalne odliczenie, dochody uzyskane za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od sumy obliczany jest podatek w Polsce, a od tak obliczonego podatku od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Kwoty dochodów z zagranicy jak i kwoty zapłaconego tam podatku, po przeliczeniu na złote, wyszczególnić należy wPIT/ZG. Do ustalenia podatku odliczanego zastosować należy wzór:

   Całkowita wartość podatku podatnika x dochód zagraniczny
Podatek do odliczenia  = ------------------------------------------------------------------------------------------
   Dochód całkowity (polski i zagraniczny )przed dokonaniem odliczenia 

Problem pojawia się u podatników, którzy zamierzają rozliczać się wspólnie z małżonkiem. W ich przypadku bowiem podatek ustala się w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy łącznych dochodów podatników. W efekcie problemem może okazać się, czy dla obliczenia odliczanego podatku korzystać z łącznych kwot dochodów małżonków, jak również z łącznych kwot ustalonego podatku.

Przykład

Dochód podatnika za granicą wyniósł 40.000 zł, podatek za granicą 8.000 zł, w Polsce dochód to 60.000 zł. Dochody małżonka to 30.000 zł. Ustalając wspólny podatek dochód wyniósł 130.000 zł, a podatek w podwójnej wysokości od połowy dochodu – 65.000 zł x 18% -556,02 = 11.143,98 x 2 = 22.288 zł.

Gdyby podatek zagraniczny, podlegający odliczeniu ustalać biorąc pod uwagę podatek obliczany wspólnie przez małżonków, wyniósłby on: 22.288x40.000 / 130.000 zł = 6858 zł

Ustawodawca w art. 27 ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazał, że dla ustalenia odliczanych kwot podatku zagranicznego, podatnik ma prawo stosować odpowiednio obliczane kwoty z tytułu wspólnego rozliczenia. Wyraźnie posłużył się sformułowaniem, że to podatnik (a nie małżonkowie) odliczają kwoty proporcjonalnie obliczonego podatku zapłaconego za granicą. W efekcie podatnik oprócz wspólnego obliczenia podatku z żoną, musi samodzielnie obliczyć podatek (tak, jakby rozliczał się samodzielnie), a następnie ustalić wartość odliczanego proporcjonalnie podatku. Taka kwota podlega następnie odliczeniu od wspólnego podatku małżonków.

Przykład nr 2

W stanie wskazanym powyżej prawidłowe będzie obliczenie podatku najpierw u samego podatnika, a następnie podatku odliczanego z zagranicy. W związku z powyższym łączny dochód podatnika to 100.000 zł, a podatek w Polsce wyniósł 19.470 zł. Podatek podlegający odliczeniu wynosi: 19.470 x 40.000 zł / 100.000 zł = 7788 zł

Piotr Szulczewski, PIT.pl