Aktualności podatkowe

Praca w Holandii a rozliczenie zarobków w Polsce

2014-12-09

Zarobki uzyskane w Niderlandach rozliczane są w inny sposób niż pochodzące z większości krajów Unii Europejskiej. Specyfika zasad opodatkowania pozwala jednak na korzystanie w Polsce z ulgi abolicyjnej i ograniczenie tym samym zobowiązań na rzecz polskiego urzędu skarbowego.

Polscy podatnicy pracujący w Holandii muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego za granicą. Deklarację podatkową składać będą oni co do zasady podwójnie. Po pierwsze zmuszeni będą rozliczyć się w Holandii, wskazując w deklaracji podatkowej tamtejsze zarobki, ulgi podatkowe i podatek do zapłaty lub nadwyżkę zaliczek nad podatkiem należnym (w wyniku czego uzyskają zwrot podatku). Niezależnie od tego obowiązku podatnik zmuszony jest dokonać rozliczenia podatkowego w Polsce.

Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z Holandii opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz o konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. 2003, nr 216, poz. 2120).

 

Praca w Holandii a rozliczenie zarobków w Polsce
Źródło: Thinkstock

 

Wynagrodzenia pochodzące z Holandii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji polski rezydent podatkowy obniża podatek obliczony w Polsce od całości swoich wynagrodzeń, o kwotę podatku zapłaconego w Holandii. Odliczenie podatku zagranicznego nie jest jednak pełne, lecz jedynie proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce i Holandii.

 

Polski rezydent podatkowy

O ile podatnik otrzymujący zarobki z zagranicy jest polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady musi wszystkie swoje zarobki (uzyskiwane w Polsce i poza jej granicami) rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji (w Polsce) niezależnie od tego, czy zarobki uzyskuje w Polsce, czy też za granicą.

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza osobę, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Można zatem przebywać w Holandii cały rok i nadal pozostawać polskim podatnikiem, a to z uwagi na to, że w Polsce występuje ośrodek interesów życiowych. Podatnik, przed wypełnieniem zeznania podatkowego zbadać powinien, czy jego sytuacja życiowa nadal wiąże go z Polską na tyle, by organy podatkowe mogły stwierdzić, że nadal powinien on być tutaj rozliczany z podatków.

Sytuacje szczególne regulowane są umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z Holandią. Do takich sytuacji szczególnych należy przypadek, gdy krajowe przepisy obu krajów uznają podatnika za rezydenta podatkowego i każą mu rozliczyć się przed tamtejszym organem z całości uzyskiwanych wynagrodzeń – wówczas kraj rezydencji podatkowej określany jest na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Zatem sytuacją standardową jest rozliczenie się:

  • w Holandii – wyłącznie z zarobków tam uzyskanych,
  • w Polsce z całości uzyskanych w danym roku wynagrodzeń, w tym również z tych uzyskanych w Holandii.

 

Wynagrodzenie z umowy o pracę z Holandii

Za wynagrodzenie z umowy o pracę należy uznawać wszelkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy w związku z umową o pracę. Będzie to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, kwoty za godziny nadliczbowe oraz inne świadczenia pracownicze.

W stosunku do opodatkowania świadczeń z Holandii z umowy o pracę obowiązuje zasada proporcjonalnego odliczenia. Oznacza ona, że zarobki uzyskiwane w Holandii muszą zostać doliczone do krajowych zarobków podatnika i opodatkowane w Polsce. Jeżeli podatnik nie posiada żadnych dodatkowych zarobków z Polski (zarabiał wyłącznie w Holandii) to i tak zobowiązany jest rozliczyć się w Polsce i złożyć deklarację podatkową przed polskim urzędem skarbowym.

Polski rezydent podatkowy co do zasady:


Uwaga

Ze względu na fakt, że podatki w Holandii należą do stosunkowo wysokich co do zasady może się okazać, że już samo odliczenie podatku wystarczy by ograniczyć pobór polskiego podatku do zera. W takim przypadku nie będzie konieczności korzystania z ulgi abolicyjnej i zwolnień z podatku z tytułu 30% diet za podróż zagraniczną.


Przykład

W Holandii Polak 100.000 złotych dochodu (po przeliczeniu na złote polskie), opodatkowane stawką 43%. W Polsce zarobił on z umowy zlecenie 30.000 zł dochodu – stawka 18%. Podatnik liczy podatek od całości zarobków według polskiej stawki podatkowej:

Podatek w Polsce = 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł [32%x (130.000-85528)] = 14839,02 + 14231,04 = 29070,06 zł.

Podatek zagraniczny do doliczenia = 43.000 zł

Ustalanie proporcji w jakiej dopuszczalne jest odliczenie podatku zagranicznego. 100.000/130.000 x 43000 = 33.076,92 zł

Podatek w Polsce wyniesie 0 zł.

 

Wykazywane wynagrodzenia z Holandii:

  • przelicza się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania wynagrodzenia (otrzymania go lub postawienia go do dyspozycji); jeżeli wynagrodzenie otrzymywane było wielokrotnie (co dwa tygodnie, co miesiąc), podatnik powinien tyle samo razy dokonać przeliczenia na złotówki,
  • o ile są to wynagrodzenia osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; są to tzw. przychody zwolnione z podatku, a w konsekwencji – nie podlegają rozliczeniu w ramach metody zwolnienia z progresją,
  • nie zmuszają po powrocie do kraju w trakcie roku do tego, by płacić zaliczki na podatek; podatnik zarabiający w Holandii dokonuje jedynie rocznego rozliczenia podatku.


Szczególna zasada dotyczy umów wykonywanych w Holandii na zasadzie oddelegowania lub delegacji służbowej, w związku z którymi wypłaty dokonuje polski pracodawca, przy założeniu, że:

  • praca za granicą nie trwa powyżej 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym i,
  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Niemczech, i
  • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w Niemczech.

W powyższym przypadku nie ma obowiązku opłacać podatku w Holandii, podatek płatny jest wyłącznie w Polsce.

 

Zaliczka na podatek po powrocie do kraju

Osoba zarabiająca okresowo w Holandii zobowiązana jest po powrocie do Polski wpłacać zaliczkę na podatek. Termin do dokonania wpłaty to 20 dzień miesiąca następującego miesiącu, w którym doszło do powrotu do Polski. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Zasada ta dotyczy również podatników czasowo jedynie wracających do Polski (np. przerwa w pracy), którzy po okresie przerwy wracają i ponownie pracują w tym kraju. Zaliczki opłaca się stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę - 18%. Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania oraz zapłaconych w danym miesiącu składek ZUS. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może dobrowolnie stosować wyższą stawkę podatkową – 32%. Kwotę zaliczki zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wynagrodzenie z umowy zlecenie, dzieło z Holandii

Zasady opodatkowania są podobne, jak w przypadku umowy o pracę. Przychodu nie obniża się o wartość diet zagranicznych, te zwolnione są wyłącznie w przypadku umów o pracę. Zlecenia wykonywane z terytorium Rzeczpospolitej na rzecz zleceniobiorców w Holandii podlegają natomiast rozliczeniu w Polsce. Pensje, płace i podobne wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana w Holandii. Stąd gdy po ewentualnym zawarciu umowy zlecenie z holenderską firmą zlecone prace będą wykonywane tylko na terenie Polski, dochody uzyskane z tego tytułu będą opodatkowane tylko w Polsce. Na holenderskim zleceniodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Uzyskując dochody z umowy zlecenia bez pośrednictwa płatnika polski zleceniobiorca sam rozlicza zaliczki na podatek - 18% dochodu.


Zarabiałeś w innym kraju? Śledź aktualności na portalu PIT.pl

W następnym tygodniu dowiesz się, jak rozliczać w Polsce wynagrodzenia otrzymywane z Francji.


Piotr Szulczewski,
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Lipa (10-10-2017 17:30:33)
Temat: Oszustwo
Witam to jest śmiech na sali pracowałem koło 9 Miechów w nl w 2015 wyszło że zarobiłem 6000 tys euro to i tak głodowe zarobki w nl...pokaż całą treść
Witam to jest śmiech na sali pracowałem koło 9 Miechów w nl w 2015 wyszło że zarobiłem 6000 tys euro to i tak głodowe zarobki w nl a teraz że mam oddać w Polsce 816 euro to jest jest gnojenie obywatela.... zwiń
Autor: Lipa (10-10-2017 17:08:36)
Temat: Oszustwo
Witam to jest śmiech na sali pracowałem koło 9 Miechów w nl w 2015 wyszło że zarobiłem 6000 tys euro to i tak głodowe zarobki w nl...pokaż całą treść
Witam to jest śmiech na sali pracowałem koło 9 Miechów w nl w 2015 wyszło że zarobiłem 6000 tys euro to i tak głodowe zarobki w nl a teraz że mam oddać w Polsce 816 euro to jest jest gnojenie obywatela.... zwiń
Autor: Kuba (03-10-2017 18:05:08)
Temat: Podwojny podatek
Witam pracowalem w holandii w 2015 r dostalem 520 e zwrotu podatku . W polsce tez pravowalem i przy rozliczeniu wyszlo mi ze mam do zaplayy...pokaż całą treść
Witam pracowalem w holandii w 2015 r dostalem 520 e zwrotu podatku . W polsce tez pravowalem i przy rozliczeniu wyszlo mi ze mam do zaplayy w us 400 pln podatku .w 2017 roku otrzymalem pismo z holandii ze mam zwrocic 580 euro podatku jak to mozliwe ze placimy podatek w kraju i w nl ??zwiń
Autor: Elżbieta (06-07-2017 11:47:20)
Temat: praca legalna w Holandii a urząd skarbowy w Polsce
PS> do poprzedniego komentarza.....wezwanie dotyczy roku 2014....
Autor: Elżbieta (06-07-2017 11:41:31)
Temat: praca legalna w Holandii a urząd skarbowy w Polsce
Od kilku lat przebywam w Holandii. Mam tam tymczasowy meldunek, pracuje na umowę. Teraz dostałam wezwanie do US w Polsce. Jakie dokumenty powinnam okazać i jak sprawa...pokaż całą treść
Od kilku lat przebywam w Holandii. Mam tam tymczasowy meldunek, pracuje na umowę. Teraz dostałam wezwanie do US w Polsce. Jakie dokumenty powinnam okazać i jak sprawa z rozliczeniem w krajuzwiń
Autor: Patrycja (12-06-2017 22:50:10)
Temat: Brak jarografu do rozliczenia
Co zrobic jeśli pracowałam w Holandii parę lat wstecz i teraz chce się z tego rozliczyć ale nie mam jarografu?
Autor: Zaneta (24-05-2017 00:08:55)
Temat: Rozliczenie w holandii a polski urząd skarbowy
Czy orientuje się może ktoś jak to jest jak pracowałam cały rok w holandii to muszę składać zeznanie w polskim urzędzie skarbowym? Bo niby jak się przebywa...pokaż całą treść
Czy orientuje się może ktoś jak to jest jak pracowałam cały rok w holandii to muszę składać zeznanie w polskim urzędzie skarbowym? Bo niby jak się przebywa powyżej 183 sni poza Polską to nie trzeba a jak się ma w polsce dalej meldunek?zwiń
Autor: Ewa (21-04-2017 12:00:02)
Temat: Proporcja do ustalenia dopuszczalego odliczenie podatku zagranicznego
Witam. Faktycznie, też wydaje mi się, że w Państwa przykładzie żle zastosowano proporcję do podatku zapłaconego za granicą, zamiast do całości podatku należnego w Polsce. Zgodnie z...pokaż całą treść
Witam. Faktycznie, też wydaje mi się, że w Państwa przykładzie żle zastosowano proporcję do podatku zapłaconego za granicą, zamiast do całości podatku należnego w Polsce. Zgodnie z informacją w broszurze proporcja dochodów zagranicznych do całości to 77% więc podatku zagranicznego można odliczyć tylko do 77% całości podatku należnego, czyli 22361,58. Podatek do zapłacenia w Polsce to 6708,48. Proszę to zweryfikować i poprawić. Ten przykład wprowadza w błąd. W tej sytuacji potrzebna jest informacja o zastosowaniu ulgi abolicyjnej.zwiń
Autor: Sylwia (11-04-2017 18:21:56)
Temat: Rozliczenie-jarograf
Witam dostałam do rozliczenia jarograf i nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrac.
Autor: EDYTA (31-03-2017 12:00:10)
Temat: ROZLICZENIE
PROSZĘ SPRAWDZIĆ OPISANY PRZYKŁAD PRZEZ PAŃSTWA PONIEWAŻ JA OPARŁAM SIĘ NA PAŃSTWA PRZYKŁADZIE I OBECNIE ŚWIECE OCZAMI PRZED URZĘDEM SKARBOWYM ZA ZŁE OBLICZENIE PODATKU PRZY PROPORCJI ...pokaż całą treść
PROSZĘ SPRAWDZIĆ OPISANY PRZYKŁAD PRZEZ PAŃSTWA PONIEWAŻ JA OPARŁAM SIĘ NA PAŃSTWA PRZYKŁADZIE I OBECNIE ŚWIECE OCZAMI PRZED URZĘDEM SKARBOWYM ZA ZŁE OBLICZENIE PODATKU PRZY PROPORCJI DLA PODATNIKA !!! CZY TEN PRZYKŁAD JEST POPRAWNY A ZWŁASZCZA USTALENIE PROPORCJI DOPUSZCZALNEJ -!!!'Przykład W Holandii Polak 100.000 złotych dochodu (po przeliczeniu na złote polskie), opodatkowane stawką 43%. W Polsce zarobił on z umowy zlecenie 30.000 zł dochodu – stawka 18%. Podatnik liczy podatek od całości zarobków według polskiej stawki podatkowej: Podatek w Polsce = 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł [32%x (130.000-85528)] = 14839,02 + 14231,04 = 29070,06 zł. Podatek zagraniczny do doliczenia = 43.000 zł Ustalanie proporcji w jakiej dopuszczalne jest odliczenie podatku zagranicznego. 100.000/130.000 x 43000 = 33.076,92 zł Podatek w Polsce wyniesie 0 zł. zwiń
Autor: krzysztof (21-02-2017 18:29:47)
Temat: rozliczenie z dochdu z Holandi do urzędu skarbowego
jak czeba sie rozliczyc z dochodu Holenderkim do urzędu skaebowego jaki pit
Autor: monika (17-02-2017 11:19:29)
Temat: rozliczenie podatku
Witam. Pracowalam w Polsce 6 msc i potem w Holandi 5.5 msc. Rozliczylam sie z podatku tu i tu i okazalo sie ze musze im doplacic...pokaż całą treść
Witam. Pracowalam w Polsce 6 msc i potem w Holandi 5.5 msc. Rozliczylam sie z podatku tu i tu i okazalo sie ze musze im doplacic okolo 200euro jak to mozliwe? Dlaczego tak to wyszlo skoro wszyscy dostaja zwrot? zwiń
Autor: infokredit (13-01-2017 16:12:03)
Temat: Szukasz kredytu ????
Szukasz kredytu ożywić swoje działania zarówno dla projektu na zakup mieszkania, budowę domu lub innych trudności finansowych. Udzielamy pożyczek, od 5,000 do 8,000,000 wszystkim w stanie dotrzymać...pokaż całą treść
Szukasz kredytu ożywić swoje działania zarówno dla projektu na zakup mieszkania, budowę domu lub innych trudności finansowych. Udzielamy pożyczek, od 5,000 do 8,000,000 wszystkim w stanie dotrzymać słowa. Stopa procentowa wynosi 3%. Jeśli potrzebujesz pieniędzy z innych przyczyn; nie wahaj się ze mną skontaktować, aby uzyskać więcej informacji. Dziękuję skontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty: infokredit362@gmail.com zwiń
Autor: Angelika (03-01-2017 00:26:14)
Temat: Rozliczenie
Witam. Pracowałam w Polsce przez 5miesiace i później wyjechała za granice na niecałe 5 miesiące. I moje pytanie brzmi muszę się rozliczyć z polskiej i holenderskiej pracy...pokaż całą treść
Witam. Pracowałam w Polsce przez 5miesiace i później wyjechała za granice na niecałe 5 miesiące. I moje pytanie brzmi muszę się rozliczyć z polskiej i holenderskiej pracy w Polsce a z holenderskiej pracy w Holandii? Czy wystarczy jak rozliczenia się tylko w Polsce z holenderskiego i polskiego? zwiń
Autor: Ewa (06-10-2016 20:03:25)
Temat: Rozliczenie podatkowe
Witam, pracuję w Polsce na pełnym etacie ale w okresie urlopowym przez trzy tygodnie pracowałam w Holandii. W jaki sposób mam się rozliczyć z uzyskanego dochodu w...pokaż całą treść
Witam, pracuję w Polsce na pełnym etacie ale w okresie urlopowym przez trzy tygodnie pracowałam w Holandii. W jaki sposób mam się rozliczyć z uzyskanego dochodu w Holandii i kiedy mam wpłacić zaliczkę na pobranie podatku? zwiń
Autor: Syla (05-06-2016 13:29:09)
Temat: rozliczenie
witam mam pytanie otoz pracowalam w Holandii w 2015 roku od stycznia do pazdziernika i czy musze sie rozliczyc takze z US w polsce czy tylko wystarczy...pokaż całą treść
witam mam pytanie otoz pracowalam w Holandii w 2015 roku od stycznia do pazdziernika i czy musze sie rozliczyc takze z US w polsce czy tylko wystarczy jak sie roczlicze za Holandie w biurze rozliczen za Holandie ?zwiń
Autor: biurwa skarbowa (03-06-2016 20:58:02)
Temat: podatek zagraniczny do odliczenia
Jestem zdumiona tym przykładem. Podatek zagraniczny do odliczenia w PIT polskim to: podatek wyliczony wg skali od wszystkich dochodów razy dochód zagraniczny podzielone przez sumę dochodów...pokaż całą treść
Jestem zdumiona tym przykładem. Podatek zagraniczny do odliczenia w PIT polskim to: podatek wyliczony wg skali od wszystkich dochodów razy dochód zagraniczny podzielone przez sumę dochodów (proporcja podatku wg prawa polskiego do dochodów zagranicznych) = wg moich wyliczeń 22 361,58 zł. Reasumując. Jak wspólne dochody wynoszą 130000 to zagraniczne w tym stanowią 76,92%, więc 76,92% z kwoty 29070,06 zł mogę odliczyć w polskim PIT jako podatek zagraniczny.... http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=0f4a5d62-7d88-4027-8b6b-c9eb2eb4bd1c&groupId=766655zwiń
Autor: piotr (11-04-2016 18:11:31)
Temat: podatek
witam . czytam wiele i dzwonie ale nikt mi nie potrafi powiedziec na 100% . moje pytanie . firma holenderska zaoferowała mi prace na 3 moze 4...pokaż całą treść
witam . czytam wiele i dzwonie ale nikt mi nie potrafi powiedziec na 100% . moje pytanie . firma holenderska zaoferowała mi prace na 3 moze 4 tygodnie w holandii . mam do paru lat firme w polsce i tu place podatki . prawnik holenderskiej firmy powiedzial mi ze beda chcieli zwrot podatku za prace i materialy . natomiast moj ksiegowy powiedzial mi ze podatek musze odprowadzic w polsce a nie w holandii i jezeli kupie materialy na firme w holandii to tez holenderska firma nie ma mozliwosci odzyskania zwrotu . nie wiem co robic i jak to zrobic . prosze o pomoc . zwiń
Autor: Mirek (10-04-2016 14:45:57)
Temat: podatek
Mam w Holandii jednoosobową firmę budowlana od kilku lat zawsze rozliczam się w Holandii ,czy ja też mam składać zeznanie w Polsce? Jeśli tak to jaki pit?...pokaż całą treść
Mam w Holandii jednoosobową firmę budowlana od kilku lat zawsze rozliczam się w Holandii ,czy ja też mam składać zeznanie w Polsce? Jeśli tak to jaki pit? I w ogóle to zrobić? zwiń
Autor: Mil (01-04-2016 21:44:48)
Temat: Podatek
To skoro przez 3 lata pracuje tylko w nl i tutaj mam dochód i tu się rozliczam to czy muszę rozliczyć się z tego w Polsce? ...pokaż całą treść
To skoro przez 3 lata pracuje tylko w nl i tutaj mam dochód i tu się rozliczam to czy muszę rozliczyć się z tego w Polsce? W Polsce rozliczam tylko pit0zwiń
Autor: aleks (29-03-2016 21:07:12)
Temat: precz z pit
Mam płacić w Holandii, w Polsce - gdzie jeszcze???? człowiek tyra płaci vaty, akcyze, zaliczke na pit inne pierdoły i mam jeszcze każdą tygodniówkę przeliczać na PLN...pokaż całą treść
Mam płacić w Holandii, w Polsce - gdzie jeszcze???? człowiek tyra płaci vaty, akcyze, zaliczke na pit inne pierdoły i mam jeszcze każdą tygodniówkę przeliczać na PLN i pokazywać ile to zarobiłem za granicą. Ludzie ogarnijcie się. Patologiazwiń
Autor: ola (25-03-2016 09:26:05)
Temat: odpowiedź
Jeśli pracowało sie tylko w Holandii należy w Polsce złożyć zeznanie
Autor: wanda (15-03-2016 20:25:01)
Temat: ROZLICZENIE
JAK ROZLICZYĆ DOCHÓD Z HOLANDII PRACOWAŁAM DWA MIESIĄCE PODATEK OPŁACONY W HOLANDII W POLSCE NIE MAM ...pokaż całą treść
JAK ROZLICZYĆ DOCHÓD Z HOLANDII PRACOWAŁAM DWA MIESIĄCE PODATEK OPŁACONY W HOLANDII W POLSCE NIE MAM DOCHODU. co Kasą chorych . proszę o pilną odpowiedż.zwiń
Autor: emilka (04-03-2016 15:54:55)
Temat: odpowiec
euro-tax.pl tam się zapytaj tel. 71-79-90-600
Autor: amelka (04-03-2016 15:49:29)
Temat: rozliczenie
gdzie pracowałes tam powinieneś się rozliczac moim zdaniem to oni nam powini płacic nanich pracujemy...pokaż całą treść
gdzie pracowałes tam powinieneś się rozliczac moim zdaniem to oni nam powini płacic nanich pracujemy zwiń
Autor: Kornelia (04-03-2016 08:34:52)
Temat: ROZLICZENIE
Proszę o szybka odpowiedź :) Czy jest obowiązek rozliczania się z Urzędem Holenderskim i Polskim?? (praca sezonowa 2 miesiące, brak dochodów w kraju)
Autor: Slavko (27-02-2016 12:09:33)
Temat: Jak mam czytać Werknemer JAAROPGAVE
Witam, Jak w tytule. Mam dochód tylko z Holandii. Praca trwała od 9 wrzesnia do 29 listopada. Oto co dostałem: Loon voor lonnbelasting 2411 EUR Ingehounden loonbel./premie volksverzek. 241 EUR Verrende...pokaż całą treść
Witam, Jak w tytule. Mam dochód tylko z Holandii. Praca trwała od 9 wrzesnia do 29 listopada. Oto co dostałem: Loon voor lonnbelasting 2411 EUR Ingehounden loonbel./premie volksverzek. 241 EUR Verrende arbeidskortung 189 EUR Loon voor ZVW 2411.12 EUR ZVW premie werknemer 0 Eur ZVW premie werkgever 167,58 WW=WAo+sectorpremie werkgever 273,91Euro Levensloop verlofkorting o Euro Jedyne co się domyślam pierwsza kwota to przychód brutto. A reszta? Która kwota to podatek? Rozumiem, że muszę się rozliczyć z holenderskim fiskusem jak i naszym. U nas to będzie PIT36 plus załącznik ZG. A co z Holandią? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Pzdr, Slavko zwiń
Autor: OLA (22-02-2016 12:58:39)
Temat: PROPORCJA
I TU NIE MASZ RACJI FRED, BO W PROPORCJI OBOWIĄZUJE ABOLICJA PODATKOWA I TAK NIE ZAPŁACISZ PODATKU W POLSCE, A W PROGRESJI NIE MA ABOLICJI
Autor: Kasia (19-02-2016 17:16:18)
Temat: Adres
Gdzie mogę znaleźć informację na jaki adres mam wysłać rozliczenie podatkowe do Holandii? Nie zdecydowałąm się na rozliczenie podatku w firmach, które zajmują sę właśnie rozliczeniem podaktu...pokaż całą treść
Gdzie mogę znaleźć informację na jaki adres mam wysłać rozliczenie podatkowe do Holandii? Nie zdecydowałąm się na rozliczenie podatku w firmach, które zajmują sę właśnie rozliczeniem podaktu z zagranicy, a na księgową, która po rozliczeniu pokierowała mnie do Urzędu (mojego w Polsce), a następnie poleciła wysłać wszelkie papiery do Holandii. Ale nie wiem gdzie mam je wysłać...zwiń
Autor: fred (31-01-2016 18:56:33)
Temat: Proporcja
Ta cała proporcja to czyste złodziejstwo służące pasieniu politycznych zadów które akurat dopchały się do władzy. Przy tej metodzie obliczania podatku nie opłaca się w ogóle pracować...pokaż całą treść
Ta cała proporcja to czyste złodziejstwo służące pasieniu politycznych zadów które akurat dopchały się do władzy. Przy tej metodzie obliczania podatku nie opłaca się w ogóle pracować w Polsce a jak już, to na czarno.zwiń
Autor: xx (20-06-2015 23:31:09)
Temat: do Mileny
To są kwoty podatków dochodowych obowiązujących w Polsce. Mamy dwie stawki podatkowe 18% i 32%. 18% obowiązuje do dochodu 85528zł. jak sobie wymnożysz to wyjdzie kwota 14839,02....pokaż całą treść
To są kwoty podatków dochodowych obowiązujących w Polsce. Mamy dwie stawki podatkowe 18% i 32%. 18% obowiązuje do dochodu 85528zł. jak sobie wymnożysz to wyjdzie kwota 14839,02. 32% liczy się z nadwyżki ponad 85528.zwiń
Autor: Jarek (03-05-2015 10:05:16)
Temat: Obliczenia
Do Milena. Podatek w kraju wyliczony prawidłowo. Jest ewidentny błąd w limicie podatku z zagranicy. . Limit podatku zagranicznego do odliczenia to: 29 070,06x100 000/130 000=22 361,58. Szacunek...pokaż całą treść
Do Milena. Podatek w kraju wyliczony prawidłowo. Jest ewidentny błąd w limicie podatku z zagranicy. . Limit podatku zagranicznego do odliczenia to: 29 070,06x100 000/130 000=22 361,58. Szacunek za wychwycenie.zwiń
Autor: Milena (22-04-2015 21:10:40)
Temat: Obliczenia
Czy autor mógłby podać skąd się wzięły kwoty podane w przykładzie? Podatek w Polsce = 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł [32%x (130.000-85528)]...pokaż całą treść
Czy autor mógłby podać skąd się wzięły kwoty podane w przykładzie? Podatek w Polsce = 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł [32%x (130.000-85528)] = 14839,02 + 14231,04 = 29070,06 zł. Podatek zagraniczny do doliczenia = 43.000 zł Ustalanie proporcji w jakiej dopuszczalne jest odliczenie podatku zagranicznego. 100.000/130.000 x 43000 = 33.076,92 złzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz