Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Uwaga na e-wysyłkę sprawozdań finansowych. MF zmienia zdanie dot. JPK_SF za 2018

Piotr Szulczewski 23.01.2019 09:54 (aktualizacja: )

Termin przekazania sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się w 2018 r. upływa po 6 miesiącach, licząc od dnia kończącego rok bilansowy. Kłopot w tym, że od 1.10.2018 r. tego rodzaju sprawozdania wysyłać można wyłącznie elektronicznie w pliku w formacie XML (JPK_SF). Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie co do sprawozdań, które powinny zostać objęte tym obowiązkiem.

e-pity Płatnika

Pobierz program e-pity Płatnika do rozliczenia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R za 2018 rok. Pamiętaj, że termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 31 stycznia 2019 roku!

Zmieniła się interpretacja art. 45 ust 1f ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pierwotna informacja MF w sprawie obowiązku stosowania plików JPK_SF brzmiała: „Sporządzenie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, niezależnie od terminu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w treści przepisu art. 52 ust. 1 RachunkU, dotyczy tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od 1.10.2018 r.”.

Pobierz JPK (Jednolite Pliki Kontrolne)

Obecnie zdanie to ewaluowało, a brak przepisów przejściowych spowodował, że JPK_SF zdaniem Ministerstwa wysyłka się również dla sprawozdań, w których dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018, natomiast dzień sporządzenia sprawozdania (3 miesiące po dniu bilansowym) – już po tej dacie. Z tą interpretacją zamiast skany e-sprawozdań, pliki JPK_SF obejmą również wszystkie te sprawozdania, które zostały sporządzone do 1.10.2018 r., a wysłane począwszy od tego dnia. Informacja Ministerstwa Finansów (stanowisko zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Wydział Prawa Rejestrów) brzmi:

 „(…) Z dniem 1 października 2018 system RDF będzie przyjmował dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym i w szczególności także podpisem zaufanym (dawnej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).(…)".

„(…) obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy to zarówno:

  • okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe;
  • okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie;
  • jak też przyszłych okresów obrachunkowych.

JPK_VDEK (tj. nowy JPK_VAT) staje się faktem. 500 zł kary za każdy błąd w prowadzeniu pliku

Od dnia 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości (…) nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r.".

„(…) Tym samym decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzania sprawozdania finansowego. Brak jest bowiem wyraźnego przepisu przejściowego, który wyłączałby stosowanie w/w nowych regulacji i umożliwiał stosowanie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r. do sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30 września 2018 r.".

Biorąc to pod uwagę, jednostki zobowiązane do składania sprawozdań finansowych wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinny kierować się wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, jako odpowiedzialnego za organizację techniczną  przyjmowania ww. dokumentów do właściwego rejestru sądowego.

JPK Jednolity Plik KontrolnyHOT