Ustawa o niskim ZUS dla firm podpisana

Piotr Szulczewski

Od 2019 r. przedsiębiorcy mający przychód do 63000 zł rocznie będą mogli zapłacić składki  ubezpieczeniowe niższe niż w tym roku. Ich wysokość uzależniona zostanie od faktycznej kwoty przychodu, jaką ich firma wygenerowała w trakcie roku. Wszystko za sprawą podpisanej właśnie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

 

<< Składki ZUS od przychodu - szczegóły >>

 

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. W efekcie o 2019 r. firma uzyskująca przychodu pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę a 60% wynagrodzenia przeciętnego w sektorze przedsiębiorstw, może zadeklarować wysokość podstawy  składek na ubezpieczenie społeczne w oparciu o kryterium przychodu. Podstawą ustalenia tej podstawy stanie się przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Przeciętny przychód istotny będzie przy obliczaniu składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej, a także należnej na Fundusz Pracy czy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli przeciętny przychód przekroczy limit, wówczas składki ZUS opłaca się według standardowych zasad tak, jak obecnie. Nowych zasad nie stosuje się m.in. do osób korzystających w poprzednim roku z karty podatkowej, prowadzących działalność nierejestrowaną, prowadzących działalność przez mniej niż 60 dni w poprzednim roku, czy też wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym 5 wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

<< ZUS dla nowych firm - aktualne wysokości składek >>

 

Z nowego, obniżonego ZUS korzystać można maksymalnie przez 36 miesięcy w okresie 5 lat podatkowych.

 

<< Ulga na start dla początkujących firm >>

 

Oparcie składki o wartość przychodu to nie jedyne w ostatnim czasie udogodnienie w opłatach ZUS. Oprócz nowych przepisów możliwe jest korzystanie z preferencji w ZUS poprzez prowadzenie działalności nierejestrowanej, korzystanie z ulgi na start przez pierwsze 6 miesięcy po zarejestrowaniu firmy, czy z ulgi w ZUS dla małych firm przez  kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności.