Umowy praktyk absolwenckich - podatek, składki ZUS i ujęcie w PIT-11

Piotr Szulczewski 24.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Umowy praktyk absolwenckich – podatek, składki ZUS i ujęcie w PIT-11

O ile umowy zlecenie czy o pracę zawarte z absolwentem zmuszają do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS, to obowiązki te są wyłącznie częściowe w przypadku umów o praktykę absolwencką.


Umowy praktyk absolwenckich - podatek, składki ZUS i ujęcie w PIT-11

Źródło: YAY foto

Umowa o praktykę absolwencką nie jest ani umową zlecenie, ani umową o pracę. Zawierana może być tylko przy spełnieniu szczególnych warunków wskazanych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052).

Przyjmujący na praktykę może przyjmować na nią osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące i powinna określać w szczególności:

  1. rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;
  2. okres odbywania praktyki;
  3. tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;
  4. wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Rozliczenie umowy o praktykę absolwencką

Zaliczkę od przychodów z tytułu wykonywania praktyki absolwenckiej pobiera się, stosując stawkę 18%. Płatnik – przyjmujący na praktykę nie stosuje do wypłat kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł). W efekcie rozliczenie kwoty jest stosunkowo proste.

Od kwoty przychodów praktykanta nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Umowa ta nie stanowi bowiem podstawy ustalenia tych składek.

W efekcie płatnik rozliczając za 2015 r. praktykanta otrzymującego maksymalne świadczenie – 3.500 zł pobierze jedynie 18% zaliczki, a podatek, nie stosując jednak żadnych podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Wypłacana kwota netto wyniesie 3500 zł – 630 zł (zaliczka na podatek) = 2870 zł.

Ujęcie praktyki absolwenckiej w PIT-11

Płatnik ma obowiązek ująć kwoty wypłacane praktykantowi zarówno w deklaracji PIT-4R, jak i sporządzić w przekazać informację PIT-11. Wynagrodzenie oraz pobrane zaliczki ująć należy w pozycji „inne źródła przychodów”.

Piotr Szulczewski, VAT.pl