Ulga B+R pod lupą sądów administracyjnych

Redakcja PIT.pl

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Wysokość możliwego odliczenia zależy od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego. Od początku 2022 roku, możliwe jest jej łączne stosowanie wraz z ulgą IP-Box. Jak wskazują eksperci, ważniejsza od zmiany przepisów będzie zmiana niekorzystnej praktyki organów podatkowych. Wydatny wpływ na stanowisko fiskusa mają sądy administracyjne, które coraz częściej biorą podatników w obronę, doprecyzowując zasady korzystania z ulg.

» Ulga B+R 2021/2022

Niekorzystna praktyka organów podatkowych

Negatywne nastawienie organów podatkowych było widoczne w tendencji do uchylania się przez dyrektora KIS od jednoznacznego wskazania w interpretacji indywidualnej czy opisana aktywność podatnika stanowi działalność badawczo-rozwojową. Wobec setek spraw tego typu sprawę w swoje ręce wziął NSA, który potwierdził 23 listopada 2021r. (sygn. II FSK 1049/21), że Dyrektor KIS jest zobowiązany wydać stosowną opinię o spełnieniu ustawowych wymogów do uznania działalności za działalność B+R, jeśli wątpliwości w tym temacie przejawia Wnioskodawca.

» Polski Ład - ulga B+R

Ulga B+R pod lupą sądów administracyjnych

Źródło: shutterstock

Korekta wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową

Przy praktycznym stosowaniu ulgi B+R pojawiało się także pytanie, na jaki moment podatnicy powinni rozliczyć koszty ze skorygowanej faktury. Podatnik opisując stan faktyczny wskazywał, że po zamknięciu roku podatkowego otrzymuje faktury korygujące, które wpływają na wynik rozliczenia ulgi B+R w zamkniętym roku. Jego zdaniem rozliczenie faktur korygujących powinno następować w roku podatkowym, w którym te faktury otrzymał. Z kolei fiskus twierdził, że konieczne jest dokonanie korekty za lata wcześniejsze. NSA w wyroku z 9 marca 2021r. (sygn. akt II FSK 3178/18) potwierdził, że  wystarczy ująć ją w zeznaniu za rok bieżący, co znacząco upraszcza prowadzenie ewidencji kosztów działalności B+R.

B+R przysługuje również na urlopie

W temacie ulgi B+R warto wspomnieć o orzeczeniu NSA z dnia 5 lutego 2021r. (sygn. II FSK 1038/19). Niniejsza sprawa dotyczyła wynagrodzenia pracownika świadczącego prace w całości związaną z działalnością badawczo-rozwojową. Jednak organ podatkowy odmówił mu prawa do skorzystania z ulgi za okres urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności. Z tym zdecydowanie nie zgodził się NSA wskazując, że wynagrodzenie za czas urlopu jest nierozerwalną częścią wynagrodzenia za pracę i nie powinno być wyłączane z ulgi B+R. Zdaniem Sądu brak jest podstaw prawnych do wyłączenia przychodów pracownika za okres, gdy nie świadczy on pracy z wspomnianych powodów, ponieważ przepisy wyłączają z zakresu ulgi jedynie czas pracy poświęcony działalności innej niż B+R.

Łyżka dziegciu w beczce sądowo-administracyjnego miodu

Niestety podatnicy nie zawsze mogą liczyć na korzystne dla nich stanowisko Sądu. Za dobry przykład mogą posłużyć wyroki NSA z 25 sierpnia 2021r., (sygn. II FSK 138/19 i II FSK 139/19).

Dotyczą one Spółki, która zamierzała skorzystać z ulgi B+R podczas wdrożenia oprogramowania i rekonfiguracji systemów informatycznych w nowy, innowacyjny sposób. Organ stanął na stanowisku, że celem ulgi jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, a nie nabywania i wdrażania systemów informatycznych mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla celów prowadzonej działalności. Znalazło ono aprobatę NSA, który dodatkowo podkreślił, że wdrożenie spornego systemu informatycznego to jedynie kwestia dostosowania istniejących już programów do warunków wewnętrznych i zewnętrznych w firmie, co ma charakter rutynowy, a nie innowacyjny. Takie postawienie sprawy nie pozwala na zastosowanie ulgi B+R.

Podsumowanie

Istotne dla skorzystania przez podatnika z ulgi jest poczucie, że nie stanowi ona dla niego swoistej pułapki. Ciężko jednak o poczucie pewności prawa w sytuacji, w której postawa organów podatkowych nie buduje zaufania podatnika. W tym kontekście należy pozytywnie ocenić działalność sądów administracyjnych, precyzujących w większości korzystnie dla podatnika szczegółowe zasady korzystania i rozliczania ulgi B+R. Z uwagi na fakt, że praktyczne stosowanie przepisów regulujących ulgi podatkowe, w tym B+R, nadal budzi liczne wątpliwości, pozostaje liczyć na utrzymanie się pozytywnego trendu w przyszłości.

Źródło: Jagoda Trela i Sebastian Stefańczyk, ID Advisory

Odliczenia w PITRozliczenie roczne