TP-R następca formularzy CIT/PIT. Kiedy złożymy pierwszy TP-R i jak go wypełnić ?

21.03.2019 08:15 (aktualizacja: )

Znowelizowane regulacje w zakresie cen transferowych przedstawione są przez Ministerstwo Finansów jako przepisy upraszczające system rozliczeń pomiędzy jednostkami powiązanymi. Bez dokonania dogłębnej analizy, nowe uregulowania niosą ze sobą szereg uproszczeń w zakresie dokumentowania transakcji jak i ustalania warunków transakcyjnych. Jednakże, po dokonaniu kompleksowej analizy przepisów, korzyści wynikających z nowych regulacji jest coraz mniej.  

Ustawodawca podkreślał, iż celem zmian wprowadzonych w zakresie dokumentowania transakcji było doprecyzowanie oraz uprządkowanie obowiązków podatnika i wprowadzenie nowego narzędzia raportowania tj. TP-R. 

Czym jest TP-R ? 

Informacja o cenach transferowych, którą od stycznia 2017 roku podatnicy zobowiązani byli składać w formie CIT-TP bądź PIT-TP zastąpiona została formularzem TP-R. 

TP-R jest informacją podatkową składaną w formie elektronicznej przez podatników Szefowi KAS. Raport TP-R będzie szczegółowo opisywał transakcje z podmiotami powiązanymi, o czym świadczy opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (zwane dalej: Rozporządzenie).

Podmioty zobowiązane do złożenia TP-R 

Obowiązek złożenia TP-R dotyczy podatników sporządzających lokalną dokumentację cen transferowych oraz podatników zwolnionych z obowiązku jej sporządzenia na podstawie art. 11n. pkt. 1 Ustawy o CIT – zwolnienie dla transakcji kontrolowanych zawieranych z podmiotami krajowymi. 

Zwolnienie, a obowiązek składania informacji o cenach transferowych na formularzu TP-R

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku przewidują zwolnienie dla transakcji zawieranych z podmiotami krajowymi. Należy jednak mieć na uwadze, że aby transakcja została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego muszą zostać spełnione, przez każdy z podmiotów powiązanych biorących udział w transakcji, następujące warunki:

 • transakcja jest zawierana wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmioty nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 Ustawy o CIT, czyli ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podmioty nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a Ustawy o CIT czyli kolejno – zwolnień dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;
 • podmioty nie poniosły straty podatkowej.

Istotnym jest fakt, iż w sytuacji skorzystania ze zwolnienia obowiązek złożenia TP-R dla takiego podmiotu pozostaje. Zakres informacji jaki należy wykazać w TP-R jest węższy i nie będzie zawierał informacji takich jak: ogólne informacje finansowe podmiotu dla którego jest składana informacja, informacje dotyczące metod i cen transferowych oraz dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji. 

Przepisy przejściowe, a termin składania TP-R 

Artykułem 44 ust.2 ustawy zmieniającej wprowadzona została możliwość wyboru nowych przepisów w zakresie cen transferowych do wszystkich transakcji kontrolowanych, które realizowane są w 2018 roku. W niniejszym przepisie brak jest odniesienia się do raportowania w nowej formie, co wiąże się zatem z brakiem możliwości składania TP-R za rok 2018. 

W związku z powyższym bez względu na to, czy podatnik do dokumentacji za rok 2018 wybierze przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, czy nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku ma obowiązek złożenia informacji na formularzu CIT-TP lub PIT-TP (jeśli taki obowiązek u podatnika powstał). 

Podatnicy, pierwszą informację o cenach transferowych na formularzu TP-R złożą dopiero dla transakcji realizowanych w roku 2019, tj. pierwszy raport TP-R zostanie złożony dopiero w 2020 roku. 

Zakres danych objętych TP-R 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie informacji o cenach transferowych, zakres TP-R jest znacznie szerszy od tego jaki podatnicy zobowiązani byli przedstawić w składanych informacjach CIT-TP/ PIT-TP. Dane, które podatnik zobowiązany będzie wskazać w TP-R podzielone zostały przez Ustawodawcę na sześć sekcji. 

I. Cel złożenia i okres, za który informacja jest składana.

W tej części formularza podatnik zobowiązany jest do wskazania celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie/korekta), wybierając odpowiedni wariant, oraz wskazuje okres, za jaki jest składana, wybierając datę początkową i końcową roku, którego dotyczy.

II. Dane indentyfikacyjne.

W tym obszarze formularza podmiot składający informację o cenach transferowych wskazuje dane identyfikacyjne podmiot składający informację o cenach transferowych oraz dane identyfikacyjne podmiot dla którego składana jest informacja o cenach transferowych. 

Należy pamiętać, iż jednym z elementów, które należy wskazać w tej części jest kod przeważającej działalności podmiotu, który powinien odpowiadać kodowi Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wskazany w rejestrze REGON.  

Wymagane będzie również wskazanie w tej części formularza informacji czy podmiot składający informację o cenach transferowych zawierał transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu, czy zawierał transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji. 

Należy pamiętać, iż organy mając wskazane dane w TP-R będą miały możliwość zweryfikowania zasadności zastosowanego zwolnienia jak również rynkowości nieudokumentowanych transakcji, ponieważ samo zwolnienie nie powoduje, iż podatnik zwolniony jest z obowiązków stosowania zasady ceny rynkowej. 

III. Ogólne informacje finansowe.

Podatnik w tej części formularza TP-R, będzie musiał wskazać wiele kwestii finansowych, które odnosić się będą do całości jego działalności. W ramach tej sekcji, podatnik wskazuje wskaźniki marży operacyjnej, marży zysku brutto, rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego. 

Dodać należy, iż formularz dzieli wskaźniki na trzy kategorie według przedmiotu prowadzonej działalności podmiotu objętego raportowaniem. Należą do nich banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady restrukturyzacji oraz wszystkie pozostałe podmioty. 

Podział ten ma ułatwić organom weryfikację wskaźników finansowych. 

IV. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych.

W niniejszej części podatnik zobowiązany jest do zakwalifikowania transakcji odrębnie dla strony zakupowej i sprzedażowej do kategorii transakcji kontrolowanych. Transakcje kontrolowane podzielone zostały na kategorie takie jak:

 • Transakcje związane z obrotem towarowym – sprzedaż/zakup
 • Transakcje usługowe – sprzedaż/zakup
 • Transakcje finansowe – sprzedaż/zakup
 • Transakcje dotyczące aktywów
 • Inne transakcje – sprzedaż/zakup 

W sytuacji, gdy przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udzielenie lub uzyskanie finansowania, poręczeń lub gwarancji oraz zarządzanie płynnością (cash pooling) i depozyt należy dodatkowo uzupełnić formularz o informacje takie jak: kwota kapitału, wartość zadłużenia, waluty transakcji  i kwoty odsetek. 

Ustawodawca nałożył na podatnika również obowiązek wskazania w ramach składanego TP-R kodu państwa lub terytorium siedziby lub zarządu kontrahenta poprzez wskazanie odpowiedniego kodu z klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code.

Należy również pamiętać o wskazaniu w formularzu TP-R w przypadku gdy każdemu z kontrahentów zaznaczono kod „PL” informacji czy w roku, za który jest składana informacja o cenach transferowych, korzystano ze zwolnienia dla transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami krajowymi. 

V. Informacje dotyczące metod i cen transferowych. 

Do wskazanych przez podatnika w poprzedniej części formularza transakcji kontrolowanych, należy szczegółowo opisać każdą z wybranych metod wskazując odpowiedni kod, który przypisany jest do danej metody oraz określić zastosowane mechanizmy wskazane w Ustawie, wybierając przypisany przez Ustawodawcę kod do każdego z mechanizmu. 

W Rozporządzeniu w sprawie informacji o cenach transferowych Ustawodawca dokładnie objaśnia sposób w jaki należy wypełnić formularz dla każdej z zastosowanych metod. 

VI. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

W ramach TP-R, należy również uzupełnić kwestie korekt cen transferowych i wskazać czy podmiot dla którego składana jest informacja dokonał korekt cen transferowych. 

W tej części, podatnik złoży również dodatkowe wyjaśnienia w zakresie transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu wskazując: rodzaj oprocentowania, stopę bazową termin stopy bazowej, marżę oraz źródło danych tj. porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi, bazy danych transakcyjnych, statystyki bankowe, oferty otrzymane od instytucji finansowych, pozostałe źródła. 

Odnosząc się do wartości niematerialnych i prawnych, podmiot dla którego składana jest informacja zobowiązany jest dodatkowo uzupełnić formularz o rodzaje kalkulacji opłaty, poziom opłaty (wybierając odpowiednie kody) oraz źródło danych sporządzenia analizy cen transferowych. 

Odpowiedzialność za niezłożenia TP-R 

Odpowiedzialność za niełożenie informacji TP-R uregulowana została w Kodeksie karno skarbowym. Zgodnie z art. 80e § 1 KKS niezłożenie TP-R, w tym również złożenie po terminie bądź niezłożenie nieprawdziwej informacji podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

Podsumowanie 

TP-R i przedstawiane w nim informację przez podatników ułatwiają organom podatkowym podjęcie kontroli. Zmiana koncepcji formularza spowodowała, że większość istotnych elementów dokumentacji trafi bezpośrednio do Szefa KAS, co wcześniej przed podjęciem czynności sprawdzających nie miało miejsca. Organy podatkowe uzyskają kluczowe informacje w zakresie ustalenia i weryfikacji cen dla danego rodzaju transakcji oraz sposobu jej uzasadnienia. Nowe narzędzie raportowania jakim jest TP-R umożliwi organom podatkowym pozyskanie bardziej szczegółowych informacji o podatniku, niż w przypadku składanego CIT-TP/ PIT-TP. 

Organy podatkowe dzięki nowej formie raportowania dysponować będą szeroką bazą danych. Uwagę organów zwrócą nie tylko wnioski przedstawione w analizie, ale również efekt porównań, które dotyczą branży w której działa podmiot. Z dużą dozą prawdopodobieństwa w obszarze kontrolowanym przez organy znajdą się podmioty których wyniki różnią się od wyników innych podmiotów z branży. 

Należy mieć na uwadze również fakt, iż zakres informacji jaki udostępniany będzie w TP-R skupia się na danych liczbowych. Jest to niekorzystne dla podatników, z uwagi na brak możliwości wskazania m.in. wyjaśnień w zakresie zastosowanych źródeł wyników, czy opisu stanu faktycznego. 

Konkludując, podatnicy mają utrudnione i rozszerzone zadanie w zakresie dokumentowania cen transferowych. Oprócz sporządzenia dokumentacji cen transferowych, która musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i Wytycznymi OECD, podatnicy zobowiązani będą do uzupełnienia TP-R, który zapewne przysporzy im wielu problemów.  

Podstawa: 

 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036)
 2. https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/rozporzadzenia-wykonawcze-do-przepisow-o-cenach-transferowych/  

Patrycja Szewczyk
Senior Associate Kancelarii LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek
Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp. k.

HOTCIT