Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Terminy dla oświadczeń i zawiadomień stosowanych w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa 13.12.2018 08:00 (aktualizacja: )

Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują informowanie organów podatkowych o wyborach oraz niektórych działaniach dokonywanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie zawiadomień lub oświadczeń. W wyniku ich nowelizacji w ramach tzw. uproszczeń dla przedsiębiorców w 2019 r. podatnicy będą wiele informacji przekazywać w innych niż dotychczas terminach i czasami w innej formie.

Wybór formy opodatkowania

Jedną z decyzji, które muszą co roku podjąć przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi kontynuującymi działalność gospodarczą, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym na dany rok podatkowy. Przedsiębiorcami mającymi obowiązek poinformowania o dokonanym wyborze są podatnicy, którzy wybiorą podatek liniowy oraz ci, którzy zdecydują się na zryczałtowane formy opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Do końca 2018 r. dla wszystkich tych podatników termin na dokonanie tego wyboru wyznaczała data 20 stycznia roku podatkowego. Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie termin składania oświadczenia o wyborze podatku liniowego oraz tzw. ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania na dany rok podatkowy oraz oświadczenia (zawiadomienia) o rezygnacji z tych form opodatkowania, jeżeli były stosowane w roku poprzednim. Będą one składane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Dokonany wybór będzie również dotyczył lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik korzystający dotychczas z podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego we wskazanym powyżej terminie zawiadomi, również w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo:

  • w przypadku podatnika korzystającego dotychczas z podatku liniowego - złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
     
  • w przypadku podatnika korzystającego dotychczas z ryczałtu ewidencjonowanego - złoży oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania, albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o pdof.

Wskazane oświadczenia i zawiadomienia podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Co jednak istotne, na mocy przepisu przejściowego oświadczenia o wyborze na formę opodatkowania podatku liniowego oraz zryczałtowanego podatku dochodowego złożone przez podatników na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Sposób opłacania podatku

W 2019 r. zmienią się terminy zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze przez uprawnionych podatników pdof opłacających podatek na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jak również uprawnionych podatników pdop do kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na pdop. W odniesieniu do osób fizycznych zmiana terminu dotyczy również zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu podatku przez podatników korzystających w działalności gospodarczej z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Od 2019 r. podatnicy, którzy wybiorą na dany rok ten sposób regulowania zaliczek na podatek dochodowy lub opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego o dokonanym wyborze będą informowali organ podatkowy dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób regulowania zobowiązań w podatku dochodowym. Na mocy przepisu przejściowego zawiadomienia składane w tym zakresie na dotychczasowych zasadach przed dniem 1 stycznia 2019 r. nie wywołują żadnych skutków w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

W ten sam sposób uprawnieni do tego podatnicy będą informowali o wyborze opłacania uproszczonych zaliczek na pdof i pdop. Również w ich przypadku z przepisu przejściowego wynika, że zawiadomienia składane w tym zakresie na dotychczasowych zasadach nie wywołują żadnych skutków w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Przychód z zaliczek na kasie fiskalnej

Przedsiębiorcy ewidencjonujący, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, przy zastosowaniu kas fiskalnych wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, mogą przyjąć, że datą powstania przychodu w podatku dochodowym będzie u nich dzień pobrania tej wpłaty. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Dotyczy to zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

Wskazany sposób rozliczania zaliczek w podatku dochodowym stanowi pewną możliwość, a nie obowiązek wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stąd, ponieważ jego wybór należy wyłącznie do przedsiębiorcy, to podatnik, który go dokona, zobowiązany jest zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o swojej decyzji. Od 1 stycznia 2019 r. podatnik będzie informował organ podatkowy o tym wyborze w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób ustalania daty powstania przychodu. Zawiadomienia w omawianym zakresie złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. w brzmieniu dotychczasowym nie wywołują skutków podatkowych określonych w dotychczas funkcjonujących przepisach w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Z przepisów dotyczących zawieszania działalności gospodarczej wynika, że podatnicy, i to zarówno pdof, jak i pdop, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, są zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek. Z tym że wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego, które rejestrowane są w KRS, muszą zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności przez spółkę, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności. W tym samym terminie o zawieszeniu działalności gospodarczej informują właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawieszający działalność gospodarczą podatnicy pdop. Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego oraz podatnicy pdop o okresie zawieszenia tej działalności w danym roku podatkowym będą informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 2018-12-13

Obowiązki płatnika związane z poborem podatku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Formy opodatkowaniaPłatnik PITPodatek PITZawieszanie firmyRyczałt