Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca, by samodzielnie wnioskować o postojowe po 24 lipca?

Iwona Maczalska

24 lipca zmienią się przepisy dotyczące postojowego. Tarcza 4.0 umożliwi bowiem zleceniobiorcom samodzielne wnioskowanie o postojowe. Choć nowelizacja zawiera poprawione przepisy, to nadal budzą one spore wątpliwości, choćby ze względu na to, że wymagają od zleceniobiorców uzyskania oświadczenia potwierdzającego odmowę złożenia wniosku o postojowe przez zleceniodawcę.

» Nowy wniosek RSP-CZ dotyczący świadczenia postojowego. Zmiany Tarczy 4.0

W obecnym stanie prawnym osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych niejednokrotnie pozbawieni są możliwości ubiegania się o przyznanie świadczenia postojowego. Wystarczy, że firma zatrudniająca odmówiła złożenia wniosku do ZUS o przyznanie świadczenia postojowego zatrudnionemu. Ten obecnie, nie może samodzielnie złożyć wniosku do ZUS. Nowelizacja Tarczy antykryzysowej 4.0, która wejdzie w życie 24 lipca zawiera poprawione przepisy, lecz i te nadal budzą szereg wątpliwości.

» Wnioski o postojowe za marzec - maj w lipcu. Czy można złożyć jeszcze wnioski o zaległe postojowe?

Samodzielne wnioskowanie o postojowe tylko dla zleceniobiorców

Główną zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 19 czerwca o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086), jest umożliwienie zleceniobiorcom samodzielne złożenie wniosku o świadczenie postojowe w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę. Innymi słowy zleceniobiorca od 24 lipca będzie mógł złożyć wniosek do ZUS o świadczenie postojowe samodzielnie, we własnym imieniu - bez względu na stanowisko zleceniodawcy.

Warto jednak podkreślić, że znowelizowane przepisy skierowane są wyłącznie do osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia. Art. 15zsa ust.1 Tarczy ani słowem nie wspomina, by z przepisów mogły skorzystać inne osoby na umowach cywilnoprawnych np. na umowach o dzieło.


Źródło: Tarcza antykryzysowa 4.0, isap.sejm.gov.pl

Warunki, jakie musi spełnić zleceniobiorca, by samodzielnie wnioskować o postojowe

Aby otrzymać świadczenie postojowe, zleceniobiorca musi złożyć w ZUS stosowny wniosek. Aby to zrobić musi jednak spełnić kilka warunków:

  • zleceniodawcę albo zamawiającego musiał dotknąć przestój bezpośrednio spowodowany epidemią COVID-19,
  • zleceniodawca musi odmówić złożenia wniosku o postojowe w imieniu zleceniobiorcy,
  • umowa ze zleceniobiorcą będzie musiała zostać zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 roku oraz,
  • osiągnięty przez zleceniobiorcę przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być mniejszy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Aktualnie wysokość dla wniosków złożonych w czerwcu, lipcu i sierpniu wynosi 15 994,41 zł.

Zleceniobiorca, któremu firma odmówiła złożenia wniosku o postojowe do ZUS, a który będzie chciał wnioskować o postojowe samodzielnie – będzie mógł to zrobić za pośrednictwem druku RSP-CZ. Druk ten jest skierowany wyłącznie do zleceniobiorców, wnioskujących o świadczenie postojowe samodzielnie, we własnym imieniu. Będzie można go znaleźć w Platformie Usług Elektronicznych PUE.

» Świadczenie postojowe również dla przedsiębiorców z umową o pracę

Niezbędne oświadczenie potwierdzające odmowę złożenia wniosku przez zleceniodawcę

Najwięcej wątpliwości budzi jednak zapis mówiący, że nowy wniosek składany indywidualnie przez zleceniobiorcę będzie zawierał oświadczenie potwierdzające odmowę złożenia wniosku przez zleceniodawcę. Oświadczenie to zleceniobiorca będzie składał pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przepisy nie regulują jednak w żaden sposób, jak taka odmowa złożenia wniosku przez zleceniodawcę miałaby wyglądać. Najkorzystniej jeżeli została złożona zleceniobiorcy w formie pisemnej (np. w formie wiadomości e-mail). Omowa w formie ustnej może być z łatwością zakwestionowana, co w przyszłości, przy ewentualnej kontroli ZUS, może wpłynąć na decyzję o nałożeniu kary i konieczności zwrócenia wypłaconego już świadczenia postojowego.

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce