Sprzedaż nieruchomości z 2012 roku już bez PIT-39

Piotr Szulczewski 05.01.2018 12:00 (aktualizacja: )

Zmiana roku wpłynęła na możliwość nieopodatkowanej sprzedaży nieruchomości lub praw z nieruchomościami związanych. Obecnie bez korzystania z ulg mieszkaniowych, czyli bez przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, sprzedać można już majątek nabyty lub wybudowany w 2012 r. Jeszcze kilka dni temu nie było to możliwe.

Możesz bez PIT-39 sprzedać nieruchomość nabytą lub wybudowaną w 2012 r.
Możesz bez PIT-39 sprzedać nieruchomość nabytą lub wybudowaną w 2012 r. / YAY foto
 

Od 1 stycznia 2018 r. zawierać można nierodzące skutków podatkowych umowy notarialne przenoszące własność:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Dotyczące majątku nabytego lub wybudowanego w 2012 r. lub w latach wcześniejszych.

Rozliczenie jest bowiem obowiązkowe w przypadku, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Za sprzedaż nie uznaje się umów przedwstępnych, w tym ustalających przekazanie zaliczki czy zadatku o ile umowa właściwa – przenosząca własność nieruchomości, nastąpi dopiero w 2018 r.

W 2018 r. zadeklaruj sprzedaż na PIT-39

Rozliczając rok 2017 podatnik ma obowiązek wykazać przed organem skarbowym odpłatne zbycie ww. nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych w okresie 1.01.2012 – 31.12. 2017 r. Sprzedaż za ten okres należy wykazać w deklaracji PIT-39 składanej do końca kwietnia 2018 r.

Rozliczając rok 2018 r. podatnik rozliczy w PIT-39 składanym do końca kwietnia 2019 r. odpłatne zbycie dokonane w okresie 1.01.2013 – 31.12.2018 r.

W obu przypadkach, w sytuacji korzystania z ulgi związanej z przeznaczeniem przychodu na realizację własnych celów mieszkaniowych, należy sporządzić PIT-39 i wskazać w nim kwoty przychodu oraz planowanej kwoty ulgi podatkowej, na której wykorzystanie podatnik ma dwa lata licząc od daty sprzedaży. Zwalnia się z podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl