Sprzedaż kilku gruntów może być uznana za działalność gospodarczą – wyrok TK

Ewelina Czechowicz

Fiskus może uznać, że sprzedaż gruntów to działalność gospodarcza. I nałożyć podatek – wnioski płynące z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mogą nie spodobać się podatnikom, którzy zamierzają zbyć więcej gruntów lub prowadzą spór z organami skarbowymi.

Sprzedaż gruntów może zostać potraktowana jako  działalność gospodarcza, choć zależy to od wielu okoliczności. Trybunał Konstytucyjny wskazuje by przepisy podatkowe interpretować na korzyść podatnika. Jednak jednocześnie wskazuje  że definicja działalności gospodarczej z ustawy o PIT jest zgodna z Konstytucją.

Sprzedaż gruntów a działalność gospodarcza

Trybunał Konstytucyjny zajął stanowisko w sprawie uznawania sprzedaży gruntów za działalność gospodarczą. Sprawa dotyczyła obciążania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży gruntów. Na gruncie wydanego orzeczenia fiskus nadal będzie mógł kwalifikować dokonywaną przez osoby prywatne sprzedaż kilku nieruchomości, jako zorganizowaną działalność gospodarczą.

Sprzedaż kilku gruntów może być uznana za działalność gospodarczą

Źródło: shutterstock

Pojęcie działalności gospodarczej z ustawy o PIT zgodne z Konstytucją

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się:  

działalność zarobkową:

a)    wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, (…) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (…)”.

Z uwagi na to że definicja wskazana powyżej jest ogólna często dochodzi do sporów między organami skarbowymi a podatnikami, którzy dokonują sprzedaży kilku nieruchomości. W wielu przypadkach fiskus uznaje że sprzedaż np. kilku działek to to działalność gospodarcza.  Zgodnie z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego organy skarbowe powinny konkretnie uzasadnić, co przemawia w danym przypadku za przyjęciem że sprzedaż traktowana jest jako działalność gospodarcza.  

Obowiązek interpretacji przepisów podatkowych na korzyść podatnika

Trybunał w wydanym orzeczeniu zaznaczył, że w każdym przypadku, gdy pojawiają się wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, należy je interpretować na korzyść podatnika, stosując zasadę "in dubio pro tributario" z art. 2a ordynacji podatkowej.

- Każda zatem transakcja związana ze sprzedażą nieruchomości powinna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności z nią związanych, w tym czynności podjętych przez sprzedającego przed dokonaną sprzedażą – wskazali sędziowie.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2022 r. Sygnatura akt: SK 20/19

NieruchomościPodatki 2022Płatnik PIT