Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Rekomendacje KRS

Redakcja PIT.pl

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Będą one pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 rok.

Sprawozdania finansowe 2020

Źródło: shutterstock

KSR kieruje dokument do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowi jednostek, właściciele i pracownicy biur rachunkowych), pracowników służb finansowo-księgowych. Jest on skierowany także do interesariuszy, którzy oczekują rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowym jednostek.

Rekomendacje KRS dostępne są w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości.

VAT