Skarbówka może podejrzeć konta bankowe podatników

Redakcja PIT.pl

Dnia 1 lipca 2022 roku ustawodawca wprowadził nowe regulacje w ramach Polskiego Ładu. Tym razem zmiana dotyczy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która pozwala fiskusowi na uzyskanie dostępu do danych rachunków bankowych podatników. Warunkiem jest wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej.

Rozszerzenie uprawnień fiskusa

Ustawodawca postanowił zmienić brzmienie art. 48 ustawy o KAS, który regulował m.in. jakie organy oraz jakie informacje (związane z rachunkiem bankowym podatnika) mogą otrzymać od banku. W toku nowelizacji, postanowiono dodać naczelników urzędów skarbowych do listy osób uprawnionych do otrzymywania danych dotyczących m.in. „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców”. Wcześniej taką możliwość mieli jedynie Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego, i to dopiero w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej lub w toku postępowania podatkowego.

Kiedy skarbówka zajrzy na konto?

Uprawnione organy otrzymają dostęp do danych jedynie w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione. Wniosek o dostęp do informacji z rachunku bankowego podatnika będzie składany przez organ na piśmie w stosunku do osoby, firmy lub instytucji, gdy wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające w sprawie dotyczącej przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Zdaniem resortu finansów…

Zmiany w ustawie wzbudzają wiele kontrowersji i emocji, które stara się opanować resort finansów. Zdaniem fiskusa, zmiana przepisów nie będzie tworzyła sytuacji ich nadużywania, gdyż przepisu nie można stosować bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami (które są przedmiotem postępowania przygotowawczego). Zmiana ma jedynie ujednolicić i doprecyzować uprawnienia organów skarbowych w zakresie dostępu do informacji bankowych w przypadku niektórych postępowań. Zdaniem ustawodawcy, podatnicy nie muszą obawiać się nadużycia uprawnień, a ich dane są chronione tajemnicą skarbową.

…i zdaniem ekspertów

Eksperci i osoby związane z branżą finansową są jednak innego zdania. Wskazują, że nawet prokuratorzy nie mają tak szerokich uprawnień na wstępnym etapie postępowania. Co więcej, podkreślają, że takie rozwiązanie stwarza ryzyko wykorzystania danych podczas czynności analitycznych urzędów. Dodatkowo, podatnicy nie otrzymają informacji o fakcie weryfikacji ich kont bankowych przez organy podatkowe.

 

Marek Gwóźdź
ID Advisory

Kontrola