Rzecznik MŚP uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej do Ministra Finansów

Redakcja PIT.pl

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej do Ministra Finansów – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 maja 2023 r. sygn. akt III SA/Wa 2585/22.

Minister Finansów odmówił wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie zastosowania właściwej stawki podatkowej opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Organ uznał, że uprawnienia Rzecznika w zakresie wszczynania postępowań administracyjnych są określone w granicach uprawnień prokuratora. Z kolei prokuratorowi przysługuje prawo do zwrócenia się o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Zdaniem Ministra Finansów, wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego nie jest równoznaczny z wszczęciem postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem Ministra Finansów, Rzecznik wniósł skargę na wydane w tej sprawie postanowienie. W skardze Rzecznik stanął na stanowisku, iż został wyposażony w uprawnienie do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej o ile wymaga tego ochrona praw przedsiębiorców.

W sporze tym, WSA w Warszawie przyznał rację Rzecznikowi. Sąd wywiódł, iż Rzecznik nie jest organem administracji publicznej lecz pozakonstytucyjnym organem ochrony prawa. WSA wyjaśnił, że Ordynacja podatkowa uprawnia wszystkie podmioty (poza organami administracji publicznej) do występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej i nie pozbawia takiej kompetencji Rzecznika.

Z punktu widzenia instytucji Rzecznika, jest to bardzo ważne orzeczenie. Interpretacje przepisów prawa podatkowego pełnią funkcję informacyjną i ochronną. Potwierdzenie przez WSA, iż posiadam uprawnienie do składania wniosków o wydanie interpretacji ogólnej przyczyni się zatem do pełniejszej realizacji zadania stania na straży praw przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz Rzecznik małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik MŚP

Kontrola