Rzecznik MŚP proponuje zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych

Ewelina Czechowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiępiorców zaproponował zmiany  w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, by wspomóc przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii.

Adam Abramowicz  przesłał pismo do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym zaproponował wprowadzenie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tak by wspomóc przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii, a wielu z nich zostało zmuszonych do zawieszenia działalności gospodarczej lub jej istotnego ograniczenia nakazami administracyjnymi.

Rzecznik MŚP: mało decyzji umorzeniowych, potrzebne zmiany

W przesłanym  piśmie Rzecznik wskazał, że docierają do niego informacje o malejącej liczbie pozytywnych decyzji o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, mimo że liczba wniosków składanych przez przedsiębiorców do ZUS znacząco wzrosła.

Rzecznik MŚP zaproponował, by ubezpieczenia mogły być "umarzane w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem zobowiązanego, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, a nie tak jak obecnie praktycznie tylko ważnym interesem zobowiązanego".

Zaproponował też skrócenie z „co najmniej trzech lat” do „co najmniej jednego roku” okresu, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą w danym sektorze, ustalanym na dzień przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy. "Chodzi o objęcie szerszej liczby przedsiębiorców, czyli takich, u których wskutek trwającej epidemii COVID-19 wystąpiły problemy z płynnością finansową lub/oraz ponoszą one istotne szkody" - czytamy.

Rzecznik MŚP wnosi o zmiany w zakresie umorzenia składek ZUS

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Rzecznik MŚP proponuje zmiany

Rzecznik wystopił o:

  • Dokonanie zmian w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być umarzane w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem zobowiązanego, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, a nie tak jak obecnie praktycznie tylko ważnym interesem zobowiązanego.
  • Skrócenie z „co najmniej trzech lat” do „co najmniej jednego roku” okresu, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą w danym sektorze, ustalanym na dzień przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Chodzi o objęcie szerszej liczny przedsiębiorców, czyli takich, u których wskutek trwającej epidemii COVID-19 wystąpiły problemy z płynnością finansową lub/oraz ponoszą one istotne szkody.
  • Doprecyzowanie lub rezygnację z warunku wskazanego w Projekcie art. 1 pkt 1 (zmieniającego brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 nowelizowanej ustawy), dotyczącego wykonywania działalności gospodarczej na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja. W ocenie Rzecznika brak jest określonych kryteriów, które przesądzałyby o występowaniu, możliwości występowania, bądź braku występowania długookresowej strukturalnej nadprodukcji.

W ocenie Rzecznika brak jest określonych kryteriów, które przesądzałyby o występowaniu, możliwości występowania, bądź braku występowania długookresowej strukturalnej nadprodukcji. Zatem warunek ten jest bardzo oceny i niezwykle trudno jest stwierdzić występowanie, bądź niewystępowanie tej przesłanki, która miałaby, wszakże przesądzić o możliwości uzyskania (bądź nie) pomocy przez przedsiębiorcę.

Pandemia przesłanką do umorzenia składek

"W sytuacji trwającego stanu epidemii COVID-19, każdy przedsiębiorca, który złoży wniosek o umorzenie należności z tytułu składek i wykaże dostępnymi mu środkami dowodowymi (lub Zakład ustali z urzędu), że sporne należności powstały na skutek trwającej od marca 2020 r. klęski pandemii oraz, że zdarzenie to ma wpływ na możliwość płacenia należności z tytułu składek, winien zostać rozpatrzony pozytwnie, jako spełniający przesłankę ważnego interesu zobowiązanego" – wskazał Adam Abramowicz. 

Zwolnienia z ZUSZUSKoronawirus w Polsce