Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Reklamy Google Adwords - podatek w Polsce zapłacą agencje reklamowe oraz inni zamawiający

Piotr Szulczewski

Usługi reklamowe należą do kategorii przychodów, w stosunku do których na nabywającym usługę ciąży obowiązek zapłacenia ryczałtowego podatku. Taka zasada obejmuje jedynie usługi reklamowe, dla których świadczącym usługę jest przedsiębiorca nie mający siedziby na terytorium Polski, takie jak usługi Google Adsence, FB ads czy usługi reklamowe innych zagranicznych serwisów internetowych. Dlatego właśnie zasadą, począwszy od 2019 r., jest pobieranie 20% podatku u źródła w Polsce od reklam internetowych. Od podatku można się jednak uwolnić, ale w ściśle ustalony sposób.

Faktury Google Adwords zmieniły wygląd

Od 1 stycznia 2019 r. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat za usługi reklamy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy.

Istnieje jednak wyjątek - zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Oznacza to, że certyfikat (w wersji odpowiedniej dla danego kraju, w tym elektroniczny) – jest pierwszą z przesłanek, aby podatek w Polsce od Google Adwords nie wystąpił. 

Co więcej, od 2019 r. obowiązuje zasada, że jeżeli informacje wynikające z certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym, a co do zgodności ze stanem faktycznym.

Usługa reklamowa Google na informacji VAT-UE z 23% VAT

Zwolnienie w Polsce z podatku musi zatem wynikać z umowy międzynarodowej z krajem siedziby świadczącego usługę reklamy. Zgodnie z zasadą wynikającą z takich umów, zyski przedsiębiorstwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie prowadzenia działalności gospodarczej (zysk przedsiębiorstwa), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność przez położony w Polsce zakład. Zasadą jest, że zyski z reklam można przypisać przedsiębiorstwu zagranicznemu np. z Irlandii (Google). Powoduje to, że zastosowanie, przy posiadanym certyfikacie rezydencji, znajdzie zwolnienie z podatku w Polsce.

Nowa reguła staranności działania również dla Google Adsence

Do tej pory certyfikat rezydencji był wystarczającym aby mówić o ograniczeniu podatku w Polsce. Obecnie natomiast, przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż krajowa, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Należyta staranność jest zatem drugim warunkiem, aby podatek w Polsce od Google Adwords nie wystąpił. 

W praktyce każdy podmiot, również taki dokonujący niewielkich wypłat, powinien wprowadzić wewnętrzne procedury weryfikacji stawki podatku właściwej dla usług reklamowych z serwisów zagranicznych poprzez ustalenie check-listy wykonanych czynności i zgromadzonych dokumentów (check-lista wymaga opracowania i po jej spełnieniu w poszczególnych elementach – podpisania). Powinna ona zawierać co najmniej wytyczne co do :

 1. Wprowadzenia zasad weryfikacja należności i stawek podatku, jakie powinno się zastosować.
 2. Weryfikacji skorzystania z odpowiedniego zapisu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 3. Zasady weryfikacji kontrahentów – ustalenia posiadanych dokumentów co do rezydencji oraz dokumentacji potwierdzającej, że jest on odbiorcą końcowym należności.
 4. Zasady kontroli wartości wypłacanych świadczeń, w szczególności przekroczenia limitu 10.000 zł i 2 mln zł.
 5. Zasady obiegu informacji i dokumentów w jednostce stosującej daną stawkę / zwolnienie podatkowe / niepobieranie podatku dla usługi reklamowej.

Co istotne, check-lista powinna odnosić się nie tylko do usług reklamowych, ale również innych świadczeń, dla których wypłacie powinien towarzyszyć ryczałtowy pobór podatku.

Opłaty za Google Adwords ponad 2 mln zł

W przypadku tego rodzaju wypłat agecje reklamowe (bo one głównie zmuszone są do ponoszenia takich kosztów kampanii internetowych) zmuszone są:

 • pobierać podatek niezależnie od posiadanej dokumentacji,
 • zastosować dodatkowy warunek w zakresie oświadczeń ze strony podmiotu – po przejęciu pełnej odpowiedzialności za właściwość poboru podatku mogą nadal nie pobierać podatku.

Podatek od wypłat powyżej 2 mln zł nie będzie pobierany w Polsce, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że:

 • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 4aa, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, co do tego, że:
  1. podatnik (Google) jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a także, że jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności
  2. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, z którą wiąże się uzyskany przychód.

Oświadczenia, składa kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Inne podatki