Przysposobienie dziecka a ulga prorodzinna

Piotr Szulczewski 18.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Podatnik ma możliwość przysposobić dziecko ze związku swojego obecnego małżonka, jak również dokonać przysposobienia dziecka, które straciło rodziców i obecnie staje się członkiem rodziny zastępczej. W obu przypadkach dopuszczalne staje się, by przysposabiający rodzice, po spełnieniu odpowiednich warunków korzystali z ulgi na przysposobione dziecko.

Przysposobienie dziecka a ulga prorodzinna

Źródło: YAY foto

Z chwilą przysposobienia ustaje władza rodzicielska dotychczasowych rodziców dziecka, a przysposabiający taką władzę uzyskuje. Jako że przysposobić może albo jedna osoba, albo małżonkowie ulga podatkowa na przysposobione dziecko rozciągać się będzie na obydwoje lub jednego z przysposabiających dziecko.

Ulga prorodzinna przysługuje natomiast na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym dany podatnik:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego natomiast ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

Po przysposobieniu ulga za każdy dzień władzy rodzicielskiej

W przypadku przysposobienia może wystąpić sytuacja, w której dojdzie do rozliczenia ulgi prorodzinnej na podstawie ilości dni w danym miesiącu, w którym władza rodzicielska była wykonywana przez poszczególne osoby. Stan taki ma miejsce, gdy rodzice dziecka żyją i przysposobienie będzie miało miejsce w trakcie miesiąca. W przypadku bowiem, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka, każdemu z podatników posiadających tę formę pieczy nad dzieckiem przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 ulgi za dany miesiąc. Kwota 1/30 ulgi przysługuje za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

>>> 500 plus a adopcja <<<

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której dochodzi do przysposobienia dziecka swojego małżonka. Władza rodzicielska nad dzieckiem oraz stosunki rodzinne z rodziną dotychczasowego rodzica nie ustają względem małżonka, którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka. W takim przypadku od miesiąca, w którym wystąpi przysposobienie, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom i obojgu przysługuje również ulga po połowie lub w dowolnej proporcji przez małżonków wskazanej.

Natomiast w przypadku przysposobienia wspólnego – jednocześnie przez dwoje małżonków władza rodzicielska rozciąga się na nich obje. Obojgu przysposabiającym będzie przysługiwała ulga na dziecko od miesiąca przysposobienia, włącznie z tym miesiącem. Ulga przysługiwać będzie im po połowie lub w dowolnej proporcji przez małżonków wskazanej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl