Przynajmniej do 2020 r. bez podatku od sprzedaży detalicznej

Piotr Szulczewski 06.11.2018 09:11 (aktualizacja: )

Do tej pory do końca 2018 r. obowiązywały przepisy odsuwające w czasie wprowadzenie przepisów o podatku o sprzedaży detalicznej. Okazuje się jednak, że podatek nie będzie funkcjonował w swoim założeniu przez kolejne lata, aż do 2020 r.

[aktualizacja 17.05.2019]:Korzystny dla Polski wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z proponowanym przepisami podstawę opodatkowania podatkiem stanowić ma osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł, a za przychód traktowane mają być kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Przychód ze sprzedaży detalicznej określany ma być na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego.

Stawki podatku będą wynosić:

  1. 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
  2. 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł - w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Podatnikami będą natomiast przedsiębiorcy.

Premiera podatku odsunięta o kolejne dwa lata

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych KPRM, do dnia 31 grudnia 2018 r. - na podstawie ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 2178) - zawieszone jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1325).

Konieczność przedłużenia tego terminu zawieszenia związana jest z nierozpoznaniem skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje KE dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej: z 19 września 2016 r. (skarga z 30 listopada 2016 r., sygn. akt T-836/16) oraz z 30 czerwca 2017 r. (skarga z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt T-624/17), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE. Od rozstrzygnięcia TSUE uzależniona będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Istnieje ryzyko, że skargi nie zostaną rozpoznane przez TSUE do końca obowiązującego obecnie terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

W efekcie KPRM proponuje, by przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do dnia 31 grudnia 2019 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2019 r.