Przynajmniej do 2020 r. bez podatku od sprzedaży detalicznej

Piotr Szulczewski 06.11.2018 09:11 (aktualizacja: )

Do tej pory do końca 2018 r. obowiązywały przepisy odsuwające w czasie wprowadzenie przepisów o podatku o sprzedaży detalicznej. Okazuje się jednak, że podatek nie będzie funkcjonował w swoim założeniu przez kolejne lata, aż do 2020 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej znów zawieszony. Do 1 lipca 2020 roku hipermarkety bez podatku

Zgodnie z proponowanym przepisami podstawę opodatkowania podatkiem stanowić ma osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł, a za przychód traktowane mają być kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Przychód ze sprzedaży detalicznej określany ma być na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego.

[aktualizacja 17.05.2019]:Korzystny dla Polski wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Stawki podatku będą wynosić:

  1. 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
  2. 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł - w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Podatnikami będą natomiast przedsiębiorcy.

Premiera podatku odsunięta o kolejne dwa lata

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych KPRM, do dnia 31 grudnia 2018 r. - na podstawie ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 2178) - zawieszone jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1325).

Konieczność przedłużenia tego terminu zawieszenia związana jest z nierozpoznaniem skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje KE dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej: z 19 września 2016 r. (skarga z 30 listopada 2016 r., sygn. akt T-836/16) oraz z 30 czerwca 2017 r. (skarga z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt T-624/17), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE. Od rozstrzygnięcia TSUE uzależniona będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Istnieje ryzyko, że skargi nie zostaną rozpoznane przez TSUE do końca obowiązującego obecnie terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

W efekcie KPRM proponuje, by przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do dnia 31 grudnia 2019 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2019 r.