Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Sprzedaż detaliczna uniknie dodatkowego podatku co najmniej do 2019 r.

Piotr Szulczewski 17.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Podatek detaliczny nie będzie pobierany kolejny rok, w innym przypadku groziłoby to nierównym traktowaniem i faworyzowaniem mniejszych podatników, którzy podatku nie musieliby płacić.

Sprzedaż detaliczna uniknie dodatkowego podatku co najmniej do 2019 r.
Źródło: YAY foto

[aktualizacja 06.11.2018]: Przynajmniej do 2020 r. bez podatku od sprzedaży detalicznej

[aktualizacja 17.05.2019]:Korzystny dla Polski wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Wprowadzony z dniem 1 września 2016 r. podatek od samego początku budził szereg zastrzeżeń, które spowodowały wszczęcie postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską, która ostatecznie wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku, a następnie w dniu 30 czerwca 2017 r. - decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom podatkowym opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Polska nie wykazała, że progresywne stawki podatkowe są uzasadnione celem podatku od sprzedaży detalicznej w zakresie zwiększenia dochodów, ani że przedsiębiorstwa objęte wyższą stawką miałyby większą zdolność do zapłaty.

<< Zmiany w PIT i CIT obowiązujące od 2018 roku >>

Mimo postępowania odwoławczego przed TSUE od powyższej decyzji, już obecnie przesuwany jest termin zawieszający wprowadzenie podatku. Obecnie przedsiębiorcy mogą planować budżety na rok 2018 nie uwzględniając w pasywach zobowiązań na poczet tej daniny publicznoprawnej.

Zgodnie z ustawą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Jeśli podatek zostanie w przyszłości wprowadzony i stosowany, jego stawki wynosić będą:

  • 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł - w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Podatnikami podatku mają być wyłącznie sprzedawcy detaliczni - osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej. Za taką sprzedaż rozumieć należy dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

  1. w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615),
  2. poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

- także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Natomiast przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.